Inaktuell version

Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Version: 2011:1584

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2011:1584
Upphäver
Förordning (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Patent- och registreringsverket ansvarar för ärenden om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn. Verket för register över periodiska skrifter med utgivningsbevis.

[S2]Verket är internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete samt handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och om utgivning av periodisk skrift.

[S3]Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet.

[S4]Verket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1229).

2 §  Patent- och registreringsverket ger ut publikationer såsom patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, registreringstidning för varumärken, registreringstidning för mönster och tidning för kungörelser av efternamn.

[S2]Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register.

2 a §  Patent- och registreringsverket ska långsiktigt främja tillväxten samt stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet.

[S2]Verket ska göra detta genom att informera om och bidra till ökad förståelse för hanteringen av immateriella tillgångar hos företag och aktörer inom det offentliga innovationssystemet. Förordning (2011:1584).

3 §  Patent- och registreringsverket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, ombesörja bevakning av avgifter för patent, varumärken och mönsterskydd, bedriva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla tjänster avseende verkets dokumentation.

[S2]Patent- och registreringsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Förordning (2010:1533).

4 §  Patent- och registreringsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i patent-, varumärkes- eller mönsterdokumentation som

 1. utgör allmän handling hos verket, eller
 2. ingår i verkets
  1. patentregister eller diarium enligt 7 § patentkungörelsen (1967:838),
  2. varumärkesregister eller diarium enligt 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594),
  3. mönsterregister eller diarium enligt 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486), eller
  4. register över periodiska skrifter. Förordning (2011:601).

Ledning

5 §  Patent- och registreringsverket leds av en myndighetschef.

6 §  Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

9 §  Patent- och registreringsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ärendenas handläggning

10 §  Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett ärende.

[S2]Begäran av sökande eller behörig invändare om muntlig förhandling i patent-, varumärkes-, mönster- eller namnärende får inte avslås om vederbörande inte förut beretts tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling.

Avgifter

11 §  Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycketavgiftsförordningen (1992:191) får Patent- och registreringsverket

 • ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, samt
 • ta ut avgift av staten för kopia eller avskrift av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag.

[S2]Patent- och registreringsverket får ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 3 §. Förordning (2010:1533).

Ändringar

Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1229) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1533) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:601) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1584) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2015:523) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2017:1060) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 10, 11 §§
Ikraftträder
2018-01-01