Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1111 i lydelse enligt SFS 2022:1717
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

Uppgifter

1 §  Patent- och registreringsverket ansvarar för ärenden om patent, varumärken och mönster. Verket handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och av utgivningsbevis för periodiska skrifter.

[S2]Verket är internationell myndighet enligt förordningen (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete. Vidare är verket enligt 5 kap.varumärkeslagen (2010:1877) varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

[S3]Verket ansvarar för att vidarebefordra uppgifter om herrelösa verk enligt 3 § femte stycket upphovsrättsförordningen (1993:1212) och utövar tillsyn enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

[S4]Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet.

[S5]Verket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2017:1060).

2 §  Patent- och registreringsverket ger ut publikationer såsom patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, registreringstidning för varumärken och registreringstidning för mönster.

[S2]Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register. Förordning (2017:1060).

2 a §  Patent- och registreringsverket ska långsiktigt främja tillväxten samt stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet.

[S2]Verket ska informera om och bidra till ökad förståelse för immateriella tillgångar och rättigheter. Förordning (2017:1060).

2 b §  Patent- och registreringsverket ska tillhandahålla en förteckning över personer som har förklarat sig villiga att medla i tvister med anledning av åtgärder som vidtagits med stöd av 52 l § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Patent- och registreringsverket ska även tillhandahålla information om medling som tvistlösningsform i sådana tvister. Förordning (2022:1717).

3 §  Patent- och registreringsverket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, ombesörja bevakning av avgifter för patent, varumärken och mönsterskydd, bedriva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla tjänster avseende verkets dokumentation.

[S2]Patent- och registreringsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Förordning (2010:1533).

4 §  Patent- och registreringsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i patent-, varumärkes- eller mönsterdokumentation som

  1. utgör allmän handling hos verket, eller
  2. ingår i verkets
    1. patentregister eller diarium enligt 7 § patentkungörelsen (1967:838),
    2. varumärkesregister eller diarium enligt 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594),
    3. mönsterregister eller diarium enligt 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486), eller
    4. register över periodiska skrifter. Förordning (2011:601).

Ledning

5 §  Patent- och registreringsverket leds av en myndighetschef.

6 §  Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

9 §  Patent- och registreringsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ärendenas handläggning

10 §  Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett ärende.

[S2]En begäran av en sökande eller en behörig invändare om muntlig förhandling i ett patent-, varumärkes- eller mönsterärende får inte avslås om den som begärt förhandlingen inte förut fått tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling. Förordning (2017:1060).

Avgifter

11 §  Patent- och registreringsverket ansvarar för att ta ut avgifter för ärenden om patent, varumärken, mönster, kommunala vapen och periodiska skrifter.

[S2]Verket ska ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 3 §. Avgifter ska dock inte tas ut av Bolagsverket för tillgång till registerinformation när det gäller varumärken.

[S3]Verket ansvarar för att avgiftsfördelning sker mellan Europeiska patentverket och Sverige när det gäller europeiska patent med enhetlig verkan. Förordning (2017:1060).

Ändringar

Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1229) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1533) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:601) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1584) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2015:523) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2017:1060) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 10, 11 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2022:1717) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ny 2 b §
Ikraftträder
2023-01-01