lagen.nu

Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:523
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Uppgifter

1 § Patent- och registreringsverket ansvarar för ärenden om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn. Verket för register över periodiska skrifter med utgivningsbevis.

Verket är internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete samt handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och om utgivning av periodisk skrift.

Verket ansvarar för att fullgöra uppgifter enligt 3 § femte stycket upphovsrättsförordningen (1993:1212).

Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2015:523).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1229, 2015:523

2 § Patent- och registreringsverket ger ut publikationer såsom patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, registreringstidning för varumärken, registreringstidning för mönster och tidning för kungörelser av efternamn.

Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register.

2 a § Patent- och registreringsverket ska långsiktigt främja tillväxten samt stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet.

Verket ska göra detta genom att informera om och bidra till ökad förståelse för hanteringen av immateriella tillgångar hos företag och aktörer inom det offentliga innovationssystemet. Förordning (2011:1584).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1584

3 § Patent- och registreringsverket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, ombesörja bevakning av avgifter för patent, varumärken och mönsterskydd, bedriva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla tjänster avseende verkets dokumentation.

Patent- och registreringsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Förordning (2010:1533).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1533

4 § Patent- och registreringsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i patent-, varumärkes- eller mönsterdokumentation som

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:601

Ledning

5 § Patent- och registreringsverket leds av en myndighetschef.

6 § Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

9 § Patent- och registreringsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ärendenas handläggning

10 § Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett ärende.

Begäran av sökande eller behörig invändare om muntlig förhandling i patent-, varumärkes-, mönster- eller namnärende får inte avslås om vederbörande inte förut beretts tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling.

Avgifter

11 § Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Patent- och registreringsverket

– ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, samt

– ta ut avgift av staten för kopia eller avskrift av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag.

Patent- och registreringsverket får ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 3 §. Förordning (2010:1533).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1533

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1111

Officiell version (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1111

Förordning (2008:1229) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1229
Rubrik
Förordning (2008:1229) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2010:1533) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1533
Rubrik
Förordning (2010:1533) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2011:601) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:601
Rubrik
Förordning (2011:601) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2011:1584) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2012-02-01
SFS-nummer
2011:1584
Rubrik
Förordning (2011:1584) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2015:523) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-09-01
SFS-nummer
2015:523
Rubrik
Förordning (2015:523) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation