Upphävd författning

Förordning (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-12-14
Ändring införd
SFS 1995:1386 i lydelse enligt SFS 2004:369
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Förordning (1988:403) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Patent- och registreringsverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn. Verket för register över periodiska skrifter med utgivningsbevis.

[S2]Verket är internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete samt handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och om utgivning av periodisk skrift.

[S3]Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet. Förordning (2004:369).

2 §  Verket ger ut publikationer såsom patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, registreringstidning för varumärken, registreringstidning för mönster och tidning för kungörelser av efternamn.

[S2]Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register. Förordning (2004:369).

3 §  Verket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, ombesörja bevakning av avgifter för patent, varumärken och mönsterskydd, bedriva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla tjänster avseende verkets dokumentation.

[S2]Verket får också bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192). Förordning (2004:369).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen som inte är av principiell art eller i övrigt av större vikt. Förordning (1996:90).

Myndighetens ledning

5 §  Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

Ärendenas handläggning

7 §  Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett ärende.

[S2]Begäran av sökande eller behörig invändare om muntlig förhandling i patent-, varumärkes-, mönster- eller namnärende får inte avslås, såvida vederbörande inte förut beretts tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling.

Övriga bestämmelser

8 §  Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycketavgiftsförordningen (1992:191) får verket

[S2]ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, samt

[S3]ta ut avgift av staten för kopia eller avskrift av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag.

9 §  Verket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i patent-, varumärkes- eller mönsterdokumentation som utgör allmän handling hos verket eller som ingår i verkets

 1. patentregister, diarium enligt 7 § och förteckning enligt 8 § patentkungörelsen (1967:838),
 2. varumärkesregister,
 3. mönsterregister och diarium enligt 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486), eller
 4. register över periodiska skrifter. Förordning (2004:369).

Ändringar

Förordning (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:90) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1999:395) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ny 9 §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (2000:615) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent och registreringsverket

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:871) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:375) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1, 9 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:376) om ändring i förordningen (2000:871) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1 §, ikrafttr.best. i 2000:871
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:777) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2002:914) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:190) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-06-15

Förordning (2003:557) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:369) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 9 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Ändring, SFS 2007:1111

Omfattning
upph.