Upphävd författning

Förordning (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1114 i lydelse enligt SFS 2009:161
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2000:1132) med instruktion för Verket för innovationssystem
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Verket för innovationssystem har till uppgift att främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används.

[S2]Myndigheten har även till uppgift att kartlägga kunskapsbehov, initiera och finansiera behovsmotiverade forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt, samt att verka för att kunskaper sprids och nyttiggörs.

2 §  Verket för innovationssystem ska i Sverige svara för information och rådgivning om samarbetet inom EU för forskning och teknisk utveckling.

[S2]Myndigheten ska vara nationellt kontaktorgan för samarbetet.

3 §  Verket för innovationssystem ska särskilt

 1. fördela medel till forskning och utveckling och därmed sammanhängande verksamhet inom sitt ansvarsområde,
 2. verka för att industriforskningsinstitutens roll i innovationssystemet utvecklas,
 3. med beaktande av kunskapsutvecklingen särskilt i små och medelstora företag utveckla samarbetet mellan industriforskningsinstitut, universitet och högskola samt aktörerna inom privat och offentlig verksamhet,
 4. främja det svenska deltagandet i aktuella forskningsteman inom EG:s ramprogram för forskning och utveckling, ramprogram för konkurrenskraft och innovation, övriga internationella forskningsprogram samt utbytet med EG:s strukturfonder i aktuella delar,
 5. stimulera till kunskapsöverföring och rörlighet mellan olika grupper av aktörer i innovationssystemet,
 6. vara rådgivande organ åt regeringen i forsknings-, utvecklings- och innovationsfrågor,
 7. verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen, och
 8. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde.

4 §  Verket för innovationssystem ska, vid utförandet av de uppgifter som anges i 2 §, särskilt

 1. i samråd med Regeringskansliet och andra myndigheter främja svenskt deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk utveckling,
 2. ansvara för information och rådgivning till forskare, myndigheter, företag och övriga intressenter om programmen,
 3. samordna och genomföra utvärderingar av det svenska deltagandet i programmen,
 4. ansvara för en databas om svensk medverkan i programmen, och
 5. pröva sådana frågor om forskningssamarbetet inom EU som inte ankommer på regeringen eller någon annan myndighet.

5 §  Verket för innovationssystem får utföra uppdrag åt andra.

[S2]Myndigheten ska ta ut ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191) för uppdrag åt andra än regeringen.

Samverkan

6 §  Verket för innovationssystem ska, i frågor som anges i 3 §, samverka med berörda regionala, nationella och internationella aktörer. Förordning (2009:161).

Ledning

7 §  Verket för innovationssystem leds av en styrelse.

[S2]Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Organisation

8 §  Inom Verket för innovationssystem ska det finnas en särskild funktion för att utföra den uppgift som anges i 2 §.

[S2]I övrigt bestämmer verket sin organisation.

Anställningar och uppdrag

9 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 §  Vid Verket för innovationssystem ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Verket för innovationssystem.

Rätt att ta ut ersättning

12 §  Verket för innovationssystem har för den verksamhet som anges i 2 § rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 2-4 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Överklagande

13 §  Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om medel får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:161) om ändring i förordningen (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2009-04-01

Ändring, SFS 2009:1101

Omfattning
upph.