Upphävd författning

Förordning (2000:1132) med instruktion för Verket för innovationssystem

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000:1132 i lydelse enligt SFS 2005:881
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Förordning (1996:283) med instruktion för Kommunikationsforskningsberedningen
Förordning (1995:865) med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Verket för innovationssystem skall främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används.

[S2]Verket har även till uppgift att kartlägga kunskapsbehov, initiera och finansiera behovsmotiverade forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt, liksom att verka för att kunskaper sprids och nyttiggörs.

1 a §  Verket för innovationssystem skall i Sverige svara för information och rådgivning om samarbetet inom EU för forskning och teknisk utveckling.

[S2]Verket skall vara nationellt kontaktorgan för samarbetet. Förordning (2005:881).

2 §  Verket för innovationssystem skall särskilt

 • fördela medel till forskning och utveckling och därmed sammanhängande verksamhet,
 • verka för att industriforskningsinstitutens roll i innovationssystemet utvecklas,
 • med beaktande av kunskapsutvecklingen i särskilt små och medelstora företag utveckla samarbetet mellan industriforskningsinstitut, universitet och högskola samt aktörerna inom privat och offentlig verksamhet,
 • främja det svenska deltagandet i aktuella forskningsteman inom EG:s ramprogram för forskning och utveckling, övriga internationella forskningsprogram samt utbytet med EG:s strukturfonder i aktuella delar,
 • stimulera till kunskapsöverföring och rörlighet mellan olika grupper av aktörer i innovationssystemet,
 • vara rådgivande organ åt regeringen i forsknings- och utvecklingsfrågor,
 • verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen, och
 • arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor.

[S2]Verket skall samverka med berörda regionala, nationella och internationella aktörer. Verket skall särskilt samverka med Verket för näringslivsutveckling och Institutet för tillväxtpolitiska studier.

2 a §  Verket för innovationssystem skall, vid utförandet av den uppgift som anges i 1 a §, särskilt

 • i samråd med Regeringskansliet och andra myndigheter främja svenskt deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk utveckling,
 • ansvara för information och rådgivning till forskare, myndigheter, företag och övriga intressenter om programmen,
 • samordna och genomföra utvärderingar av det svenska deltagandet i programmen,
 • ansvara för en databas om svensk medverkan i programmen, och
 • pröva sådana frågor om forskningssamarbetet inom EU som inte ankommer på regeringen eller någon annan myndighet. Förordning (2005:881).

3 §  Verket för innovationssystem får utföra uppdrag åt andra.

[S2]För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall med undantag av 17 och 35 §§ tillämpas på Verket för innovationssystem. Förordning (2005:881).

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för Verket för innovationssystem.

Organisation

6 §  Verket för innovationssystem får inrätta beredande och rådgivande organ.

6 a §  Inom Verket för innovationssystem skall det finnas en särskild funktion för att utföra den uppgift som anges i 1 a §.

[S2]I övrigt bestämmer verket sin organisation. Förordning (2005:881).

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta

 1. i principiella och strategiska frågor i verksamheten,
 2. om verksamhetens inriktning inom ramen för de mål och riktlinjer som angivits av riksdagen och regeringen,
 3. om en verksamhetsplan som omfattar anslag för forskning och utveckling, och
 4. om principerna för medelsfördelningen.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Verket för innovationssystem.

Rätt att ta ut ersättning

8 a §  Verket för innovationssystem har för den verksamhet som anges i 1 a § rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 2-4 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Förordning (2005:881).

Överklagande

9 §  Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om medel får inte överklagas. Om överklagande i övrigt gäller 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1132) med instruktion för Verket för innovationssystem

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001, då förordningen (1996:283) med instruktion för Kommunikationsforskningsberedningen och förordningen (1995:865) med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning skall upphöra att gälla.
 2. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Närings- och teknikutvecklingsverket, Kommunikationsforskningsberedningen och Rådet för arbetslivsforskning skall istället avse Verket för innovationssystem under förutsättning att besluten gäller frågor som hör till verkets ansvarsområde.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2005:881) om ändring i förordningen (2000:1132) med instruktion för Verket för innovationssystem

Omfattning
ändr. 4 §; nya 1 a, 2 a, 6 a, 8 a §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2007:1114

Omfattning
upph.