Inaktuell version

Förordning (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

Version: 2008:1227

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1115 i lydelse enligt SFS 2008:1227
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

1 §  Rymdstyrelsen har till uppgift att främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymdforskning.

[S2]Myndigheten ska verka för att rymdverksamhet och rymdforskning bidrar till kunskapssamhället och till industrins innovations- och konkurrenskraft samt tillfredsställer samhällets behov inom bland annat transport, kommunikation, miljö och klimat. Förordning (2008:1227).

2 §  Rymdstyrelsen ska verka för att Sverige bidrar till och drar nytta av det europeiska samarbetet inom rymdområdet. Förordning (2008:1227).

Ledning

3 §  Rymdstyrelsen ska

 1. främja svensk rymdrelaterad industri och forskning samt övrig användning av rymdtekniska tillämpningar,
 2. främja och stödja rymdforskning på högsta internationella nivå samt innovativ och högteknologisk förmåga hos stora, medelstora och små företag inom den rymdrelaterade industrin,
 3. stödja insatser som ökar efterfrågan på svensk kompetens och svenska tjänster och produkter med anknytning till rymdverksamhet och rymdforskning,
 4. ta till vara de fördelar som Sveriges geografiska läge innebär, och
 5. verka för att samhällets behov av rymdrelaterad kunskaps- och teknikutveckling tillgodoses. Förordning (2008:1227).

4 §  Rymdstyrelsen ska

 1. ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan verksamhet med anknytning till den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten,
 2. verka för att olika intressenters verksamhet på rymd- och fjärranalysområdet samordnas,
 3. fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete och fjärranalysverksamhet,
 4. delta i samarbete inom det europeiska rymdorganet ESA och EU,
 5. verka internationellt genom att
  • bereda ärenden om internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete,
  • vara kontaktorgan för samarbete med internationella organisationer och utländska institutioner på rymd- och fjärranalysområdet, samt
  • sluta för verksamheten nödvändiga överenskommelser med motsvarande utländska organ och internationella organisationer under förutsättning att överenskommelserna inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan,
 6. samordna det svenska deltagandet i Galileo-programmet, ansvara för bevakning och uppföljning av därtill anknutet arbete och för information och rådgivning till svenska myndigheter, organisationer och företag,
 7. bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva kontroll av sådan verksamhet,
 8. föra register över rymdföremål i den utsträckning som framgår av förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet,
 9. främja ändamålsenlig informations- och dokumentationsverksamhet på rymd- och fjärranalysområdet,
 10. i samverkan med andra aktörer verka för ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik, särskilt bland unga. Förordning (2008:1227).

Anställningar och uppdrag

5 §  Rymdstyrelsen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1227).

Undantag från myndighetsförordningen

6 §  Rymdstyrelsen leds av en styrelse. Förordning (2008:1227).

Överklagande

7 §  Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. Förordning (2008:1227).

8 §  Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2008:1227).

9 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rymdstyrelsen:

[S2]29 § om ärendeförteckning. Förordning (2008:1227).

10 §  Rymdstyrelsens beslut i ärenden om stöd till forskning och utveckling får inte överklagas. Förordning (2008:1227).

Ändringar

Förordning (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1227) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

Omfattning
ändr. nuvarande 2 § betecknas 4 §, nuvarande 3, 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 6, 7, 8, 9, 10 §§, 1, den nya 4 §§; nya 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2018:16) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

Omfattning
upph. rubr. närmast före 3, 5, 7 §§; ändr. 4 §, rubr. närmast före 6 §; ny 5 a §, rubr. närmast före 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2018-02-27

Förordning (2019:145) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

Omfattning
ny 5 b §
Ikraftträder
2019-04-18