Upphävd författning

Förordning (1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-02-15
Ändring införd
SFS 1996:80 i lydelse enligt SFS 2007:292
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Förordning (1988:343) med instruktion för Rymdstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor som gäller den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten, särskilt för forskning och utveckling.

2 §  Rymdstyrelsen skall särskilt

 1. ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan verksamhet med anknytning till den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten,
 2. verka för att olika intressenters verksamhet på rymd- och fjärranalysområdet samordnas,
 3. fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete och fjärranalysverksamhet,
 4. verka internationellt genom att

[S2]a. bereda ärenden om internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete,

[S3]b. vara kontaktorgan för samarbete med internationella organisationer och utländska institutioner på rymd- och fjärranalysområdet samt

[S4]c. sluta för verksamheten nödvändiga överenskommelser med motsvarande utländska organ och internationella organisationer under förutsättning att överenskommelserna inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan,

 1. bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva kontroll av sådan verksamhet,
 2. föra register över rymdföremål i den utsträckning som framgår av förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet,
 3. främja ändamålsenlig informations- och dokumentationsverksamhet på rymd- och fjärranalysområdet.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Rymdstyrelsen med undantag av 19, 20 och 30 §§. Förordning (2007:292).

Myndighetens ledning

4 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 §  Rymdstyrelsens styrelse består av högst sju personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i frågor om:

 1. stöd till forskning och utveckling,
 2. skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.

Överklagande

7 §  Rymdstyrelsens beslut i ärenden om stöd till forskning och utveckling får inte överklagas. Förordning (2007:292).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen

  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1998:1153) om ändring i förordningen (1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2007:292) om ändring i förordningen (1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1115

Omfattning
upph.