Upphävd författning

Förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1118 i lydelse enligt SFS 2015:659
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Energimarknadsinspektionens uppgifter är att

 1. ansvara för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) och lagen (1978:160) om vissa rörledningar, och för tillsynen och regelgivningen enligt fjärrvärmelagen (2008:263) samt för tillsynen enligt lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter,
 2. upprätta och offentliggöra en tillsynspolicy,
 3. inom sitt verksamhetsområde verka för
  1. energieffektivitet och effektiv konkurrens på el- och naturgasmarknaderna,
  2. funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmemarknaderna,
  3. att stärka el-, naturgas- och fjärrvärmekundernas ställning och möjliggöra aktiva valmöjligheter genom lättillgänglig och tillförlitlig information,
 4. främja energikonsumenters rättigheter genom att i samråd med Konsumentverket samordna upprättandet av svar avseende Europeiska kommissionens checklista, offentliggöra samt hålla checklistan fortsatt aktuell,
 5. följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna och lämna förslag till ändringar i regelverk eller till andra åtgärder för att främja marknadernas funktion,
 6. inom sitt område fullgöra uppgifter som följer av
  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari 2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar,
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter,
  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,
  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005,
  5. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG,
  6. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, och
  7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi,
 7. för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU,
 8. samarbeta med europeiska tillsynsmyndigheter och med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter i syfte att verka för en harmonisering av regelverk så att likvärdiga förutsättningar skapas på marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU,
 9. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
 10. se till att det finns en gemensam kontaktpunkt där konsumenter av el och naturgas kan få tillgång till all nödvändig information om gällande lagstiftning, sina rättigheter och möjligheter till tvistlösning i händelse av en tvist, och
 11. främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Förordning (2014:351).

Utsatta kunder

1 a §  När Energimarknadsinspektionen fullgör sina uppgifter enligt 1 § ska den särskilt beakta de utsatta kundernas ställning på el- och naturgasmarknaderna.

[S2]Med utsatta kunder avses personer som varaktigt saknar förmåga att betala för den el eller naturgas som överförs eller levereras till dem för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Förordning (2011:719).

Samverkan

2 §  Energimarknadsinspektionen ska särskilt samverka med

 1. Konsumentverket och Konkurrensverket i frågor som rör kundfrågor och marknadsövervakning av de konkurrensutsatta energimarknaderna,
 2. Elsäkerhetsverket i frågor som rör leveranssäkerhet och överföringskvalitet i elnätet, och
 3. Affärsverket svenska kraftnät i frågor som rör utvecklingen av den gemensamma marknaden för el inom Norden och Europa. Förordning (2013:212).

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Anställningar

5 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

8 § Har upphävts genom förordning (2015:659).

Ändringar

Förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

CELEX-nr
32004L0085
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:529) om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1072) om ändring i förordningen (2007:1118)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
CELEX-nr
32008L0003
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:719 ) om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Omfattning
ändr. 1 §; ny 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
CELEX-nr
32009R0715
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2013:212) om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:486) om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32011R1227
Ikraftträder
2013-07-16

Förordning (2014:351) om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:659) om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2016-01-01

Ändring, SFS 2016:742

Omfattning
upph.