Förordning (2007:1152) med instruktion för Oljekrisnämnden

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1152
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:519) med instruktion för Oljekrisnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

1 §  Bestämmelser om oljekrisnämndens uppgifter finns i oljekrislagen (1975:197) och ransoneringslagen (1978:268).

2 §  Inom sitt verksamhetsområde ska nämnden skaffa sig kännedom om förhållanden av betydelse och med uppmärksamhet följa utvecklingen.

[S2]Nämnden ska hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs eller i övrigt är lämpliga.

3 §  Nämnden ska inom ramen för sin verksamhet på begäran ge andra myndigheter upplysningar och hjälp.

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en nämnd.

5 §  Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 8 § oljekrislagen (1975:197).

Organisation

6 §  Hos nämnden finns en sekreterare.

Anställningar och uppdrag

7 §  Bestämmelser om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare finns i 9 § oljekrislagen (1975:197).

Beslutförhet och omröstning

8 §  Bestämmelserna om beslutförhet och omröstning i 12 § oljekrislagen (1975:197) ska tillämpas, om inte något annat följer av 20 § anställningsförordningen (1994:373).

9 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller sekreteraren att avgöra andra ärenden än ärenden enligt oljekrislagen (1975:197) eller ransoneringslagen (1978:268).

Ärendenas handläggning

10 §  Ärenden enligt oljekrislagen (1975:197) eller ransoneringslagen (1978:268) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Andra ärenden avgörs efter föredragning.

11 §  Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig förhandling ska innehålla uppgifter om nämndens sammansättning och parterna samt en kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som förebringas vid förhandlingen. I protokollet ska också antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga.

[S2]Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren. Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden. Protokollförare kan också vara någon annan som ordföranden förordnar. När protokollet är uppsatt gör ordföranden anteckning om detta på protokollet.

[S3]I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra styckena om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]4 §3 och 4 om verksamhetsplan och intern styrning och kontroll,

[S3]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

[S4]14-16 §§ om nämndens sammansättning och beslutförhet,

[S5]20 § om föredragning,

[S6]22 § om hur nämndens ledamöter utses,

[S7]23 § första stycket om hur myndighetschef och överdirektör anställs,

[S8]27-29 §§ om bl.a. myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.

Ändringar

Förordning (2007:1152) med instruktion för Oljekrisnämnden

Ikraftträder
2008-01-01