Upphävd författning

Förordning (1988:519) med instruktion för Oljekrisnämnden

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:519 i lydelse enligt SFS 1996:227
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1978:600) med instruktion för oljekrisnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Bestämmelser om oljekrisnämndens uppgifter finns i oljekrislagen (1975:197) och ransoneringslagen (1978:268).

2 §  Inom sitt verksamhetsområde skall nämnden skaffa sig kännedom om förhållanden av betydelse och med uppmärksamhet följa utvecklingen.

[S2]Nämnden skall hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs eller i övrigt är lämpliga.

3 §  Nämnden skall inom ramen för sin verksamhet på begäran ge andra myndigheter upplysningar och hjälp. Av andra myndigheter har nämnden rätt att få de upplysningar och den hjälp som behövs för verksamheten och som kan lämnas av myndigheterna.

Sammansättning

4 §  Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 8 § oljekrislagen (1975:197).

Organisation

5 §  Hos nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]31 § om myndighetens beslut, och

[S7]35 § om överklagande. Förordning (1996:227).

Ärendenas handläggning

7 §  Bestämmelserna om beslutförhet och omröstning i 12 § oljekrislagen (1975:197) skall tillämpas, om inte något annat följer av 20 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (1994:995).

8 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller sekreteraren att avgöra andra ärenden än ärenden enligt oljekrislagen (1975:197) eller ransoneringslagen (1978:268). Förordning (1996:227).

9 §  Ärenden enligt oljekrislagen (1975:197) eller ransoneringslagen (1978:268) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Andra ärenden avgörs efter föredragning. Förordning (1996:227).

10 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

11 §  Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig förhandling skall innehålla uppgifter om nämndens sammansättning och parterna samt en kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som förebringas vid förhandlingen. I protokollet skall också antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga.

[S2]Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren. Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden. Protokollförare kan också vara annan som ordföranden förordnar. När protokollet är uppsatt gör ordföranden anteckning om detta på protokollet.

[S3]I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra styckena om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar.

Tjänstetillsättning

12 §  Bestämmelser om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare finns i 9 § oljekrislagen (1975:197).

13 §  Sekreterare och annan personal utses av nämnden.

Ändringar

Förordning (1988:519) med instruktion för Oljekrisnämnden

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1994:995) om ändring i förordningen (1988:519) med instruktion för Oljekrisnämnden

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:227) om ändring i förordningen (1988:519) med instruktion för Oljekrisnämnden

Omfattning
ändr. 6, 8, 9 §§
Ikraftträder
1996-06-01

Ändring, SFS 2007:1152

Omfattning
upph.