Upphävd författning

Förordning (2007:1154) med instruktion för Glesbygdsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1154
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Glesbygdsverket har till uppgift att genom påverkan på olika samhällssektorer verka för goda levnadsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för glesbygds- och landsbygdsbefolkningen i olika delar av landet med tyngdpunkten i skogslänens inre delar samt i skärgårdsområdena.

2 §  Glesbygdsverket ska särskilt

  1. verka för sektorssamordning av centrala myndigheter och statliga bolag, främst inom områdena arbete, utbildning, service och kommunikationer,
  2. bedriva analys- och utredningsverksamhet samt genomföra central uppföljning och utvärdering av glesbygdsinsatser,
  3. förmedla kunskap till främst länsstyrelser, i förekommande fall samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan, samt andra organ som har betydelse för gles- och landsbygdens utveckling, och
  4. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sin analys- och utredningsverksamhet belysa och analysera kvinnors och mäns villkor.

Ledning

3 §  Glesbygdsverket leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

4 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

5 §  Vid Glesbygdsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

6 §  Glesbygdsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Övriga bestämmelser

7 §  Bestämmelserna i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om överlämnande av en årlig förteckning över vissa ärenden ska inte tillämpas på Glesbygdsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1154) med instruktion för Glesbygdsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket ska upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för ärenden inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder som avser programperioden 2000-2006.
Förarbeten
Rskr. 1989/90:346, Prop. 1989/90:76, Bet. 1989/90:AU13
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:147) om upphävande av förordningen (2007:1154) med instruktion för Glesbygdsverket

Omfattning
upph.