Inaktuell version

Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Version: 2007:1161

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

1 §  Sjöfartsverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för sjöfarten.

[S2]Sjöfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

2 §  Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att

 1. utöva tillsyn över sjösäkerheten och ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten,
 2. tillhandahålla lotsning,
 3. svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder,
 4. svara för sjöräddning,
 5. svara för isbrytning,
 6. svara för att sjöfartens påverkan på miljön minimeras,
 7. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsområde (sjökartläggning),
 8. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
 9. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,
 10. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
 11. årligen göra en utvärdering av den svenska sjöfartens konkurrenssituation inom ramen för verkets näringspolitiska uppgifter,
 12. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom sjöfarten,
 13. svara för registrering av avtal enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott,
 14. utöva tillsyn över sjöfartsskyddet och hamnskyddet samt ha samordningsansvaret för sjöfartsskyddsarbetet och hamnskyddsarbetet,
 15. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i ILO-konventionen (nr 163) om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn,
 16. svara för sjötrafikinformationstjänst.

3 §  Verksamheten ska bedrivas med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten. Sjösäkerheten i fritidsbåtstrafiken ska främjas genom information och rådgivande verksamhet. Fritidsbåtstrafikens intressen i övrigt liksom fiskets och marinens intressen ska beaktas.

4 §  Sjöfartsverket får överlägga med sjöfartsmyndigheter i andra länder och handlägga internationella sjöfartsärenden inom sitt ansvarsområde. Ärenden av större ekonomisk betydelse eller av utrikes- eller sjöfartspolitisk betydelse ska underställas regeringen.

5 §  Sjöfartsverket ska fullgöra de uppgifter som Sverige i egenskap av medlemsstat har ålagts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG i den mån dessa uppgifter inte på annat sätt fullgörs genom lag eller förordning, och även ansvara för att de uppgifter som enligt direktivet ankommer på en behörig myndighet, hamnmyndighet eller landcentral fullgörs.

Samverkan m.m.

6 §  För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Sjöfartsverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

7 §  Sjöfartsverket ska samråda med Försvarsmakten när det gäller

 1. utmärkning av farleder som inte tidigare är utmärkta,
 2. fyrbelysning av farleder inom militära skyddsområden eller indragning av fyrljus inom sådana områden.

8 §  Sjöfartsverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10).

9 §  Sjöfartsverket ska samråda med Statens räddningsverk i frågor som rör transport av farligt gods. Sjöfartsverket ska vidare tillsammans med Statens räddningsverk och Luftfartsstyrelsen verka för att de nationella och internationella säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods samordnas mellan trafikslagen och att myndigheternas arbete inom området transport av farligt gods även i övrigt samordnas. Sjöfartsverket deltar i det råd för transport av farligt gods som anges i 17 § förordningen (2007:930) med instruktion för Statens räddningsverk.

10 §  Sjöfartsverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

11 §  Sjöfartsverket leds av en styrelse.

12 §  Styrelsen ska bestå av minst sex och högst tio personer.

Beslutförhet

13 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, myndighetschefen och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

14 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om arbetsordning och att i arbetsordningen meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkets organisation och för formerna för verkets verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören ska föreskrifterna beslutas av styrelsen.

15 §  Vad som sägs i 4 § 5 myndighetsförordningen (2007:515) om att myndighetens ledning ska avgöra ärenden som avser föreskrifter och vad som sägs i 16 § andra stycket myndighetsförordningen om rätten för ordföranden i styrelsen att ensam avgöra ärenden ska i stället gälla myndighetschefen, såvida inte annat föreskrivs i denna förordning.

Organisation

16 §  Vid Sjöfartsverket ska det finnas en sjöfartsinspektion.

Ansvar och uppgifter för chefen för Sjöfartsinspektionen

17 §  Chefen för Sjöfartsinspektionen ska ansvara för, besluta om föreskrifter och besluta i enskilda fall i frågor om

 1. sjösäkerhet, förorening från fartyg, behörigheter för sjöfolk, bemanning av fartyg, arbetsmiljö, vilotider, sjöfartsskydd och hamnskydd i den mån dessa frågor ankommer på Sjöfartsverket, samt
 2. tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter och beslut som avses i 1.

[S2]Chefen för Sjöfartsinspektionen ska även ansvara för undersökning av olyckor inom de områden som anges i första stycket 1, i den mån sådana undersökningar ankommer på Sjöfartsverket.

Anställningar och uppdrag

18 §  Generaldirektören är myndighetschef.

19 §  Anställningen som chef för Sjöfartsinspektionen ska beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Anställningen får gälla en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

20 §  Vid Sjöfartsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

21 §  Sjöfartsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

22 §  Sjöfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

23 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]20 § om föredragning,

[S3]21 § 4 om att det ska framgå vem som har varit föredragande i ett ärende, och

[S4]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

CELEX-nr
32002L0059
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:471) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1357) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
upph. 5, 9, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 16, 17 §§; ändr. 1, 2, 6, rubr. närmast före 18 §; ny 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:241) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
2009-04-14

Förordning (2009:1449) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:183) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
upph. 12 a §; ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:530 ) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1366) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32009L0017
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:378) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:1225) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2, 3, 10 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:251) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32010L0065
Ikraftträder
2012-05-19

Förordning (2012:791) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:168) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2015:11) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:582) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-11-18

Förordning (2015:1072) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-15