Förordning (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1175 i lydelse enligt SFS 2022:1812
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1999:562) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

Uppgifter

1 §  Myndigheten Nationalmuseum har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Förordning (2017:383).

2 §  Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar äldre måleri, skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden före år 1900, samt porträtt, konsthantverk, form och design från äldre tid till nutid. Förordning (2018:1550).

3 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
  2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgängligt för allmänheten, bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt bedriva utlånings- och depositionsverksamhet,
  3. inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten, och
  4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:737).

4 §  Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1087).

4 a §  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:166).

4 b §  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:166).

5 § Har upphävts genom förordning (2017:383).

6 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 13 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:1568).

Samverkan

7 §  Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma funktioner.

7 a §  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:166).

Ledning

8 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 a §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter. Förordning (2011:1564).

9 § Har upphävts genom förordning (2017:383).
10 § Har upphävts genom förordning (2017:383).

Anställningar och uppdrag

11 §  Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

14 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S2]För barn och unga under 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2022:1812).

15 §  För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

16 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:737) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Omfattning
ändr. 3 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1568) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Prop. 2009/10:3, Bet. 2009/10:KrU5
Omfattning
upph. 4 §; nuvarande 4 a § betecknas 4 §; ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:1564) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Omfattning
ny 8 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:166) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Omfattning
nya 4 a, 4 b, 7 a §§
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2015:999) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Förarbeten
Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:KrU1
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2017:383) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Omfattning
upph. 5, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§; ändr. författningsrubr., 1, 14 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:1087) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1550) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-10-15

Förordning (2022:1812) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2023-01-01