Inaktuell version

Förordning (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Version: 2014:166

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2014:166
Upphäver
Förordning (1999:562) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde består av Nationalmuseum och av Prins Eugens Waldemarsudde.

[S2]Myndigheten har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

2 §  Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar äldre måleri, skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden före år 1900, samt porträtt och konsthantverk från äldre tid till nutid.

3 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
  2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgängligt för allmänheten, bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt bedriva utlånings- och depositionsverksamhet,
  3. inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten, och
  4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:737).

4 §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:1568).

4 a §  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:166).

4 b §  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:166).

5 §  Verksamheten vid Prins Eugens Waldemarsudde ska bedrivas i enlighet med föreskrifterna i prinsens testamente.

6 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1–3 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:1568).

Samverkan

7 §  Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma funktioner.

7 a §  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:166).

Ledning

8 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 a §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter. Förordning (2011:1564).

Organisation

9 §  Prins Eugens Waldemarsudde utgör en särskild enhet inom myndigheten.

Särskilda organ

10 §  För Prins Eugens Waldemarsudde finns en styrelse som, i enlighet med prinsens testamente, består av sju personer, chefen medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande.

[S2]Ledamöterna av styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde är, enligt prinsens testamente, riksmarskalken, chefen för Nationalmuseum och chefen för Prins Eugens Waldemarsudde. Därutöver utser regeringen fyra ledamöter för en bestämd tid.

[S3]Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.

[S4]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre ledamöter, bland dem chefen för Prins Eugens Waldemarsudde, är närvarande.

Anställningar och uppdrag

11 §  Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

14 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S2]För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar.

[S3]Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även Prins Eugens Waldemarsudde.

15 §  För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

16 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:737) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Omfattning
ändr. 3 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1568) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Prop. 2009/10:3, Bet. 2009/10:KrU5
Omfattning
upph. 4 §; nuvarande 4 a § betecknas 4 §; ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:1564) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Omfattning
ny 8 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:166) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Omfattning
nya 4 a, 4 b, 7 a §§
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2015:999) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Förarbeten
Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:KrU1
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2017:383) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Omfattning
upph. 5, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§; ändr. författningsrubr., 1, 14 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:1087) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1550) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-10-15