Upphävd författning

Förordning (1999:562) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
SFS 1999:562 i lydelse enligt SFS 2003:1061
Ikraft
1999-07-01
Upphäver
Förordning (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde består av Nationalmuseum och av Prins Eugens Waldemarsudde, som utgör en särskild enhet inom myndigheten.

[S2]Nationalmuseum har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten skall särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

2 §  Nationalmuseum skall fullgöra uppgifter som rör äldre måleri, skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden före år 1900, samt konsthantverk från äldre tid till nutid.

[S2]Samlingsområdet för Nationalmuseum omfattar föremål som har samband med museets uppgifter enligt första stycket.

3 §  Prins Eugens Waldemarsudde skall bedriva verksamhet i enlighet med föreskrifterna i prinsens testamente.

4 §  Nationalmuseum skall särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
  2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgängligt för allmänheten, driva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt driva utlånings- och depositionsverksamhet, och
  3. inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten. Förordning (2003:1061).

5 §  Nationalmuseum skall som ansvarsmuseum särskilt

  1. verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,
  2. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet, och
  3. inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.

6 §  När de uppgifter som anges i 4 § 2 fullgörs skall Nationalmuseum efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller i tillämpliga delar även Prins Eugens Waldemarsudde.

7 §  Utöver de uppgifter som Nationalmuseum har enligt 1, 2 och 4 §§ får museet åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten skall myndigheten i samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) ta ut full kostnadstäckning.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14 §, 19 § första stycket samt 20, 21, 30, 32 och 33 §§.

Myndighetens ledning

9 §  Överintendenten är chef för myndigheten.

Styrelser

10 §  Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, överintendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

11 §  Styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde består, i enlighet med prinsens testamente, av sju personer, chefen medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre ledamöter, bland dem chefen för Prins Eugens Waldemarsudde, är närvarande.

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

12 §  Prins Eugens Waldemarsudde utgör enligt 1 § en särskild enhet.

13 §  Chefen för Prins Eugens Waldemarsudde är överintendentens ställföreträdare.

14 §  Inom myndigheten får finnas de rådgivande och samordnande organ som överintendenten bestämmer.

15 §  Nationalmuseum skall samarbeta med Moderna museet om gemensamma funktioner.

Personalföreträdare

16 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Personalansvarsnämnden

17 §  Myndighetens personalansvarsnämnd består - förutom av överintendenten och personalföreträdarna - av chefen för Prins Eugens Waldemarsudde. Överintendenten är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Styrelsens ansvar

18 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall myndighetens styrelse besluta i frågor av principiellt intresse som hänskjuts till styrelsen av överintendenten.

Överintendentens och vissa andra befattningshavares ansvar

19 §  Överintendenten skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av myndighetens styrelse, styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde eller personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av överintendenten eller av chefen för Prins Eugens Waldemarsudde får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller särskilda beslut.

Ärendenas handläggning

20 §  När chefen för myndigheten eller ställföreträdaren inte är i tjänst eller i övrigt har förhinder, sköts chefens uppgifter av den tjänsteman som han eller hon bestämmer.

Anställningar m.m.

21 §  Överintendenten anställs av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Chefen för Prins Eugens Waldemarsudde anställs av styrelsen för den enheten.

[S3]Myndigheten anställer övrig personal.

22 §  Ordföranden och andra ledamöter av myndighetens styrelse än överintendenten utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Styrelsen utser vice ordförande.

23 §  Ledamöterna av styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde är, enligt prinsens testamente, riksmarskalken, chefen för Nationalmuseum och chefen för Prins Eugens Waldemarsudde. Därutöver utser regeringen fyra ledamöter för en bestämd tid.

[S2]Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.

Ändringar

Förordning (1999:562) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Förarbeten
Rskr. 1998/99:55, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:KrU1
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2003:1061) om ändring i förordningen (1999:562) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2007:1175

Omfattning
upph.