Upphävd författning

Tillkännagivande (2007:118) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

Version: 2007:118

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2007-03-15
Ändring införd
SFS 2007:118
Ikraft
2007-04-03
Upphäver
Tillkännagivande (2006:1037) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de delar de innehåller bestämmelser om djurskydd eller djurskyddskontroll
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).
 2. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, Celex 32005R0001).
Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de delar som anges i det följande
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853)
  • avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
  • avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,
  • avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första meningen i bilaga III,
  • avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,
  • avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,
  • avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,
  • avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,
  • avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,
  • avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)
  • artikel 4, vad gäller offentlig kontroll av djurskyddsbestämmelser,
  • artikel 5.1 c och 5.3 d,
  • avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I,
  • avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I,
  • avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,
  • avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
  • avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,
  • avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,
  • avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,
  • avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,
  • avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd.

Ändringar

Tillkännagivande (2007:118) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Ikraftträder
2007-04-03

Ändring, SFS 2012:870

Omfattning
upph.