Upphävd författning

Förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1180 i lydelse enligt SFS 2014:170
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1997:1172) med instruktion för Statens historiska museer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens historiska museer har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden.

[S2]Myndigheten ska verka för ett ökat intresse för och en ökad kunskap om äldre tiders historia och kultur i Sverige, den svenska penning- och finanshistorien samt medaljkonsten.

[S3]I myndigheten ingår Statens historiska museum och Kungl. myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum.

2 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
  2. förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten,
  3. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
  4. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer inom sitt ansvarsområde, och
  5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:742).

2 a §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:742).

2 b §  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:170).

2 c §  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:170).

3 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Fördelning av vissa uppgifter

4 §  Statens historiska museums verksamhetsområde är Sveriges historia, byggd på det arkeologiska materialet, samt svensk kyrklig konsthistoria.

[S2]Samlingsområdet för Statens historiska museum omfattar föremål som har ett samband med museets verksamhetsområde.

5 § Har upphävts genom förordning (2009:1567).

6 §  Kungl. myntkabinettets - Sveriges ekonomiska museums verksamhetsområde är svensk penning- och finanshistoria samt medaljkonst.

[S2]Samlingsområdet för Kungl. myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning.

Samverkan

6 a §  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:170).

Ledning

7 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 §  Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

11 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 §3 och 4, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1991:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S3]För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar.

12 §  För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:742) om ändring i förordningen (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1567) om ändring i förordningen (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Prop. 2009/10:3, Bet. 2009/10:KrU5
Omfattning
upph. 5 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2014:170) om ändring i förordningen (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer

Omfattning
nya 2 b, 2 c, 6 a §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2014-05-15

Ändring, SFS 2014:1079

Omfattning
upph.