Upphävd författning

Förordning (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1184 i lydelse enligt SFS 2013:1103
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1997:1171) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet.

2 §  Myndigheten ska särskilt

 1. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande,
 2. verka för ett försvarat och bevarat kulturarv samt ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer,
 3. leda och samordna arbetet med att bygga upp kunskapen om kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål,
 4. vårda och visa de kulturmiljöer som står under myndighetens förvaltning,
 5. samordna frågor om konservering och vård av byggnader, föremål och annat kulturhistoriskt material,
 6. utföra arkeologiska undersökningar,
 7. besluta om förvaltning av fornfynd,
 8. följa det regionala kulturmiljöarbetet samt stödja länsstyrelserna och de regionala museerna, och
 9. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:1564).

3 §  Myndigheten ska även

 1. bedriva informations- och rådgivningsverksamhet samt främja utbildning om kulturmiljön, kulturminnen, kulturföremål och om vård av dessa,
 2. verka för att resultat från forsknings- och utvecklingsverksamhet utnyttjas inom kulturvården,
 3. verka för att kulturhistorisk värdering och urval utvecklas samt att kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål av särskild betydelse skyddas och vårdas,
 4. verka för att det finns ändamålsenliga system och metoder för arbetet med kulturmiljön och kulturarvet,
 5. följa upp kulturmiljöområdets styrmedel och arbetssätt,
 6. förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information, och
 7. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2011:122).

4 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1-3 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

5 §  Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

[S2]Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:84).

6 §  Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till ämbetets verksamhetsområde.

[S2]Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

7 §  Riksantikvarieämbetet ska för myndigheter och andra som förvaltar kulturarv tillhandahålla vissa museitjänster som förvaring och förebyggande föremålsvård. Förordning (2009:1564).

8 §  Myndigheten ska ha ett specialbibliotek för forskning och utveckling inom områdena kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria och numismatik.

[S2]Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens arkiv från tiden före den 1 juli 1975 och dess bibliotek.

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Förordning (2013:1103).

Anställningar och uppdrag

11 §  Riksantikvarien är myndighetschef.

[S2]Överantikvarien är riksantikvariens ställföreträdare.

12 §  Överantikvarien anställs genom beslut av regeringen.

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

15 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 §4 och 5 samt 3 §1 och 6, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

16 §  För verksamhet som anges i 2 §6 samt 4 och 7 §§ ska myndigheten ta ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2009:1564).

Ändringar

Förordning (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:746) om ändring i förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Omfattning
upph. 7 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1564) om ändring i förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Omfattning
ändr. 2, 16 §§; ny 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:84) om ändring i förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:122) om ändring i förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2013:1103) om ändring i förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2014-01-01

Ändring, SFS 2014:1585

Omfattning
upph.