Upphävd författning

Förordning (1997:1171) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:1171 i lydelse enligt SFS 2001:1100
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1131) med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Riksantikvarieämbetet är central förvaltningsmyndighet för frågor om kulturmiljön och kulturarvet.

[S2]Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens arkiv från tiden före den 1 juli 1975 och dess bibliotek.

1 a §  Riksantikvarieämbetet har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till ämbetets verksamhetsområde. Riksantikvarieämbetet skall inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2001:792).

1 b §  I arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen har Riksantikvarieämbetet ansvar för övergripande miljömålsfrågor som avser kulturmiljön. Förordning (2001:1100).

2 §  Riksantikvarieämbetet skall särskilt

 1. värna om kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande,
 2. verka för att hoten mot kulturmiljön möts samt att kontinuitet bibehålls i utvecklingen av miljön,
 3. leda och delta i arbetet med att bygga upp kunskapen om kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål,
 4. bedriva informations- och rådgivningsverksamhet samt främja utbildning om kulturmiljön, kulturminnen, kulturföremål och om vård av dessa,
 5. verka för att resultat från forsknings-, utvecklings- och undersökningsverksamhet utnyttjas inom kulturvården,
 6. ha överinseende över och handlägga frågor om vård och bevarande av kulturmiljön, kulturminnen och kulturföremål,
 7. medverka i det internationella arbetet med kulturmiljön, kulturminnen och kulturföremål,
 8. följa det regionala kulturmiljöarbetet samt biträda länsstyrelserna och de regionala museerna i frågor som rör detta,
 9. vårda och visa de kulturmiljöer och kulturminnen som står under myndighetens förvaltning, och
 10. utföra arkeologiska undersökningar och svara för konservering samt vård av kulturminnen och kulturföremål.

3 §  Riksantikvarieämbetet skall ha ett specialbibliotek för forskning och utveckling inom områdena kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria och numismatik.

4 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får myndigheten inom sitt ansvarsområde åta sig att mot avgift utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda.

[S2]För uppdragen får myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaden för verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 4 § andra stycket, 14, 17 och 32 §§.

Myndighetens ledning

6 §  Riksantikvarien är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Styrelsen

8 §  Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, riksantikvarien medräknad.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem riksantikvarien, är närvarande.

Organisation

9 §  Vid myndigheten finns en överantikvarie, som är riksantikvariens ställföreträdare.

[S2]Myndighetens organisation i övrigt bestäms av riksantikvarien.

Anställningar

10 §  Riksantikvarien anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Överantikvarien anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid efter anmälan av riksantikvarien.

[S3]Andra anställningar beslutas av myndigheten.

Ändringar

Förordning (1997:1171) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2001:792) om ändring i förordningen (1997:1171) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2001:1100) om ändring i förordningen (1997:1171) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Omfattning
ny 1 b §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2007:1184

Omfattning
upph.