Upphävd författning

Förordning (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1186 i lydelse enligt SFS 2011:1234
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:676) med instruktion för Statens kulturråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens kulturråd har till uppgift att främja utvecklingen inom kulturområdet genom fördelning av statliga bidrag för kulturell verksamhet och genom andra statliga åtgärder som rör teater, dans, musik, konst, museer, utställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan myndighet. Myndigheten handlägger dock inte ärenden om utbildning eller om bidrag av stipendietyp till enskilda yrkesutövare inom kulturområdet. Förordning (2011:123).

2 §  Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde.

[S2]Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

3 §  Myndigheten ska särskilt

  1. verka för samordning av och effektivitet i de statliga åtgärderna och genom detta främja utvecklingen av kulturverksamheten,
  2. följa utvecklingen på kulturområdet och svara för uppföljning av de statliga insatserna, och
  3. samla och sprida information om kulturell verksamhet och om åtgärder och initiativ på området. Förordning (2011:1234).

3 a §  Inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska myndigheten representera staten i dialogen med berörda landsting samt ansvara för att den statliga bidragsgivningen följs upp. Den nationella uppföljningen ska medge länsvisa jämförelser.

[S2]Myndigheten ska till regeringen årligen redovisa och kommentera uppföljningen. Förordning (2010:2014).

4 § Har upphävts genom förordning (2011:123).

5 §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:748).

5 a §  Myndigheten ska administrera det pris som anges i förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Förordning (2009:748).

6 §  Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1-3 §§ får den åta sig att utföra utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

7 §  Myndigheten ska samverka och samråda med statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter samt med institutioner och andra organ.

7 a §  Inom ramen för kultursamverkansmodellen ska det vid myndigheten finnas ett samverkansråd med uppgift att samordna de nationella kulturpolitiska intressena i modellen. Regeringen bestämmer vilka statliga myndigheter och nationella institutioner som ska ingå i samverkansrådet. Förordning (2010:2014).

8 § Har upphävts genom förordning (2011:1234).

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en styrelse.

10 §  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

14 §  För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Ändringar

Förordning (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:748) om ändring i förordningen (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd

Omfattning
ändr. 3, 5, 8 §§; ny 5 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:2014) om ändring i förordningen (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd

Förarbeten
Rskr. 2010/11:113, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:KrU1
Omfattning
nya 3 a, 7 a §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:123) om ändring i förordningen (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:1234) om ändring i förordningen (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2012:515

Omfattning
upph.