Upphävd författning

Förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1187 i lydelse enligt SFS 2014:173
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1997:1170) med instruktion för Riksutställningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Riksutställningar har till uppgift att främja utveckling och samarbete på utställningsområdet.

[S2]Myndigheten ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar samt den samtida konstens utveckling och spridning i landet. Förordning (2011:121).

2 §  Myndigheten ska särskilt

  1. samla in och förmedla kunskaper och erfarenheter samt erbjuda teknik- och metodstöd till sådana arrangörer och producenter av utställningar och utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis, och
  2. stödja produktion och förmedling av turnerande utställningar i syfte att ge perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen.

[S2]Myndigheten får i begränsad omfattning producera turnerande utställningar i det syfte som anges i första stycket 2.Förordning (2011:121).

2 a §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:749).

3 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

3 a §  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:173).

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

8 §  För verksamhet som anges i 1 och 2 §§ får myndigheten ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

9 §  För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:749) om ändring i förordningen (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2011:121) om ändring i förordningen (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2014:173) om ändring i förordningen (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

Omfattning
ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2017:303) om upphävande av förordningen (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

Omfattning
upph.