Upphävd författning

Förordning (2007:1189) med instruktion för Taltidningsnämnden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1189 i lydelse enligt SFS 2009:751
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:674) med instruktion för Taltidningsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade, funktionshindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i en tidning samt afatiker och dyslektiker. Inom ramen för denna uppgift ska myndigheten

  1. handlägga ärenden om stöd enligt förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar,
  2. svara för upphandling, fördelning och vidareutveckling av särskild mottagarutrustning enligt samma förordning,
  3. genom informationsinsatser söka intressera tidningsföretag att starta utgivning av radio- och kassettidningar (taltidningar),
  4. verka för att taltidningarna distribueras med digital teknik och använder talsyntesteknik, särskilt vid start av nya taltidningar,
  5. verka för att abonnenter på taltidningar får utbildning som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och sköta den tekniska utrustning som behövs för mottagningen, och
  6. följa och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av taltidningar. Förordning (2009:751).

2 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verksamhet. Förordning (2009:751).

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en nämnd.

4 §  Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

5 §  Presstödsnämnden utför myndighetens kansligöromål. Kanslichefen vid Presstödsnämnden är även kanslichef vid Taltidningsnämnden.

Anställningar och uppdrag

6 §  Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

Ändringar

Förordning (2007:1189) med instruktion för Taltidningsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:751) om ändring i förordningen (2007:1189) med instruktion för Taltidningsnämnden

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Ändring, SFS 2010:769

Omfattning
upph.