Upphävd författning

Förordning (1988:674) med instruktion för Taltidningsnämnden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:674 i lydelse enligt SFS 2003:613
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Taltidningsnämndens uppgifter

1 §  Taltidningsnämnden skall

 1. handlägga ärenden om stöd enligt förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar,
 2. svara för upphandling, fördelning och vidareutveckling av särskild mottagarutrustning enligt samma förordning,
 3. genom informationsinsatser söka intressera tidningsföretag att starta utgivning av radio- och kassettidningar,
 4. verka för att abonnenter på radio- och kassettidningar får sådan utbildning som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och sköta den tekniska utrustning som behövs för mottagningen. Förordning (1990:634).

2 § Har upphävts genom förordning (1997:1209).

3 §  Nämnden skall bedöma och till regeringen årligen rapportera om utvecklingen beträffande verksamheten med utgivning av radio- och kassettidningar.

Sammansättning och organisation

4 §  Nämnden består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter. Ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. Förordning (2003:613).

5 §  Nämndens kansligöromål fullgörs av presstödsnämnden.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Taltidningsnämnden:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S4]18 § om myndighetens organisation,

[S5]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S6]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S8]30 § om ärendeförteckning,

[S9]31 § om myndighetens beslut, och

[S10]35 § om överklagande. Förordning (1996:449).

7 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 §, 7 § första stycket samt 10, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]Kanslichefen vid Presstödsnämnden har under Taltidningsnämnden det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 7 § andra stycket 3 och 5 samma förordning. Förordning (1996:449).

Ärendenas handläggning

8 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till kanslichefen vid presstödsnämnden eller någon annan som tjänstgör där att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver avgöras av taltidningsnämnden.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Förordnanden

12 §  Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

Ändringar

Förordning (1988:674) med instruktion för Taltidningsnämnden

Förordning (1990:634) om ändring i förordningen (1988:674) med instruktion för taltidningsnämnden

Förordning (1991:2036) om ändring i förordningen (1988:674) med instruktion för taltidningsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1996:449) om ändring i förordningen (1988:674) med instruktion för Taltidningsnämnden

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:1209) om ändring i förordningen (1988:674) med instruktion för Taltidningsnämnden

  Omfattning
  upph. 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2000:23) om ändring i förordningen (1988:674) med instruktion för Taltidningsnämnden

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2003:613) om ändring i förordningen (1988:674) med instruktion för Taltidningsnämnden

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-12-01

Ändring, SFS 2007:1189

Omfattning
upph.