Upphävd författning

Förordning (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1192 i lydelse enligt SFS 2015:426
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1999:975) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Nämnden ska föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för stödet.

2 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 § ska den

  1. handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning, och
  2. ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund.

2 a §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:753).

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en nämnd.

4 §  Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter. För varje ledamot finns en personlig ersättare.

Organisation

5 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en generalsekreterare.

Särskilda organ

6 §  Vid nämnden finns ett råd för samråd mellan nämnden och trossamfunden i frågor som rör nämndens arbete. Rådet har till uppgift att

  1. nominera ledamöter och ersättare till nämnden inom ramen för de principer som anges i 8 §,
  2. behandla principiella frågor om bidrag och tillämpningsföreskrifter för olika bidrag, och
  3. behandla övriga frågor inom nämndens verksamhetsområde som är av gemensamt intresse för de bidragsberättigade trossamfunden.

7 §  Rådet består av representanter för de trossamfund och de samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Varje trossamfund har en representant i rådet. Samverkansorganen Islamiska samarbetsrådet och Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd har vardera två representanter i rådet. För varje representant ska det finnas en ersättare.

[S2]Ordföranden i nämnden ska vara ordförande i rådet. Förordning (2015:426).

Anställningar och uppdrag

8 §  Ledamöter och ersättare i nämnden utses av regeringen efter nominering av rådet bland företrädare för de trossamfund och de samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Av de nio ledamöterna nomineras en efter förslag av vardera Equmeniakyrkan, Islamiska samarbetsrådet, Judiska Centralrådet, Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd, Pingst – fria församlingar i samverkan och Romersk-Katolska kyrkan i Sverige samt tre efter förslag av övriga trossamfund. Förordning (2015:426).

9 §  Nämnden utser bland ledamöterna en vice ordförande för en bestämd tid.

10 §  Rådets ledamöter och deras ersättare utses av de trossamfund och de samverkansorgan som ingår i rådet för en tid av två år.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:753) om ändring i förordningen (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2013:921) om ändring i förordningen (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2015:426) om ändring i förordningen (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2015-09-01

Ändring, SFS 2017:104

Omfattning
upph.