Upphävd författning

Förordning (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1194 i lydelse enligt SFS 2009:755
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1186) med instruktion för Arkitekturmuseet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Arkitekturmuseet har till uppgift att belysa arkitekturen, samhällsplaneringen och forskningen inom sitt verksamhetsområde samt levandegöra den byggda, anlagda och formgivna miljöns samband med samhället och samhällsplaneringen.

[S2]Vidare ska myndigheten verka för ett stärkt intresse för arkitektur, formgivning och design samt en ökad kunskap inom dessa områden. Förordning (2008:1250).

2 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten,
  2. driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande verksamhet,
  3. lämna information, råd och annan hjälp åt regionala och lokala museer, och
  4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:755).

2 a §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:755).

3 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

4 §  Samlingsområdet omfattar de föremål som har samband med myndighetens uppgifter enligt 1 § första stycket. Förordning (2008:1250).

Samverkan

5 §  På nationell, regional och lokal nivå ska myndigheten samverka med andra berörda myndigheter och enskilda aktörer.

[S2]Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma funktioner. Förordning (2008:1250).

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Insynsråd

6 a §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter. Förordning (2009:755).

Anställningar och uppdrag

7 §  Museichefen är myndighetschef.

Avgifter

8 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 §, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S3]För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar.

9 §  För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1250) om ändring i förordningen (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet

Omfattning
ändr. 1, 4, 5 §§; ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:755) om ändring i förordningen (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet

Omfattning
ändr. 2, 6 a §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Ändring, SFS 2013:71

Omfattning
upph.