Upphävd författning

Förordning (1988:1186) med instruktion för Arkitekturmuseet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1186 i lydelse enligt SFS 2001:1038
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Arkitekturmuseet har till uppgift att belysa byggnadskonsten, samhällsplaneringen och bebyggelseforskningen. Museet skall därvid särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället och samhällsplaneringen.

2 §  Museet skall särskilt

 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten,
 2. driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk och debatterande verksamhet,
 3. lämna information, råd och annan hjälp åt regionala och lokala museer.

3 §  Samlingsområdet för museet omfattar de föremål som har samband med museets uppgifter enligt 1 §.

4 §  Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § får museet i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på museet med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 19-21 och 30 §§. Förordning (1996:459).

Myndighetens ledning

6 §  Museichefen är chef för museet.

Styrelsen

7 §  Arkitekturmuseets styrelse består av högst sju ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1996:459).

Organisation

8 §  Inom museet får finnas de rådgivande organ som styrelsen bestämmer.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådan frågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen. Förordning (1996:459).

Ärendenas handläggning

10 §  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

11 §  Museichefen skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av chefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Anställning m.m.

12 §  Museichefen anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande. Förordning (1996:459).

13 § Har upphävts genom förordning (1996:459).

14 §  Har upphävts genom förordning (2001:1038).

Övriga bestämmelser

15 §  Utöver de uppgifter som museet har enligt 1 och 2 §§ får museet åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får museet ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1186) med instruktion för Arkitekturmuseet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen (1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet skall upphöra att gälla.
  2. För den som innehar tjänsten som museichef vid denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1996:459) om ändring i förordningen (1988:1186) med instruktion för Arkitekturmuseet

  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 5, 7, 9, 12, 14 §§, rubr. närmast före 12 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:1038) om ändring i förordningen (1988:1186) med instruktion för Arkitekturmuseet

Omfattning
upph. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2007:1194

Omfattning
upph.