Upphävd författning

Förordning (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1195 i lydelse enligt SFS 2015:1004
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1183) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  I myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ingår museerna Livrustkammaren och Skoklosters slott.

[S2]Myndigheten förvaltar Stiftelsen Hallwylska museet.

[S3]Myndigheten har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet och att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden med anknytning till dessa museer. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Förordning (2015:1004).

2 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
  2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, och
  3. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:756).

2 a §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:756).

2 b §  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:176).

2 c §  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:176).

3 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Fördelning av vissa uppgifter

4 §  Livrustkammaren ska bevara och förmedla kulturarvet med anknytning till sina samlingar.

[S2]Livrustkammarens samlingar omfattar föremål från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt jämförliga föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär.

5 §  Skoklosters slott ska bevara och förmedla kulturarvet med anknytning till slottsbyggnaden, dess användning och samlingar.

[S2]De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt boksamlingar.

Samverkan

5 a §  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:176).

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 §  Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

10 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S2]Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1004).

11 §  För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:756) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2013:816) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:176) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Omfattning
nya 2 b, 2 c, 5 a §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2015:1004) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:85, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:KrU1
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2017:1260) om upphävande av förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Omfattning
upph.