Upphävd författning

Förordning (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar

Version: 2007:1196

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1999:561) med instruktion för Statens musiksamlingar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens musiksamlingar har till uppgift att dokumentera, samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv och därigenom främja musikintresset, musikvetenskapen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden.

[S2]Myndigheten ska hålla dokumentation och samlingar tillgängliga för undervisning, forskning och annat studium, bl.a. genom utlåning, programverksamhet, utställningar och publikationer. Myndigheten ska bedriva egen forskning samt delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

[S3]Myndigheten ska verka för svenskt musikliv genom att bidra till att skapa goda förutsättningar för framförande och annan spridning av musik.

[S4]I myndigheten ingår Statens musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv.

2 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar och den dokumentation i övrigt som finns hos myndigheten,
  2. på begäran lämna myndigheter och enskilda upplysningar och råd, och
  3. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten.

3 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Fördelning av vissa uppgifter

4 §  Statens musikbibliotek utför de uppgifter inom myndigheten som rör musikalier, musiklitteratur, bibliografering och annan biblioteksverksamhet samt nationell arkiv- och bilddokumentation på musikområdet.

5 §  Musikmuseet utför de uppgifter inom myndigheten som rör insamling och vård av musikinstrument, utställningar, musikpedagogiska aktiviteter och annan museiverksamhet.

6 §  Svenskt visarkiv utför de uppgifter inom myndigheten som rör vokal och instrumental folkmusik samt svensk jazz.

Ledning

7 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 §  Direktören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

11 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 1 § och 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S3]För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar.

12 §  För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:757) om ändring i förordningen (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1591) om ändring i förordningen (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar

Förarbeten
Rskr. 2009/10:140, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:KrU1
Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 4 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:1922

Omfattning
upph.