Upphävd författning

Förordning (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1196 i lydelse enligt SFS 2009:1591
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1999:561) med instruktion för Statens musiksamlingar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens musiksamlingar har till uppgift att dokumentera, samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande teaterns, dansens och musikens kulturarv och därigenom främja intresset, vetenskapen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden när det gäller dessa konstarter.

[S2]Myndigheten ska hålla dokumentation och samlingar tillgängliga för undervisning, forskning och annat studium, bl.a. genom utlåning, programverksamhet, utställningar, publikationer och fonogram.

[S3]Vid myndigheten bedrivs arkiv-, biblioteks- och museiverksamhet samt verksamheten som rör Svenskt visarkiv. Förordning (2009:1591).

2 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar och den dokumentation i övrigt som finns hos myndigheten,
  2. på begäran lämna myndigheter och enskilda upplysningar och råd,
  3. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten, och
  4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:757).

2 a §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:757).

3 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

4 §  Har upphävts genom förordningen (2009:1591).

5 §  Har upphävts genom förordningen (2009:1591).

6 §  Har upphävts genom förordningen (2009:1591).

Ledning

7 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 §  Direktören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

11 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 1 § och 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

[S3]För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar.

12 §  För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:757) om ändring i förordningen (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1591) om ändring i förordningen (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar

Förarbeten
Rskr. 2009/10:140, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:KrU1
Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 4 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:1922

Omfattning
upph.