Förordning (2007:12) om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet

Departement
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
2007-01-25
Ändring införd
SFS 2007:12
Ikraft
2007-03-01
Tidsbegränsad
2008-09-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller hanteringen av skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet enligt lagen (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.

2 §  Polismyndigheten skall kontrollera om det finns någon känd ägare till de skjutvapen och den ammunition som har lämnats in. I så fall skall ägaren underrättas om inlämnandet. En underrättelse behöver inte lämnas om det står klart att ägaren har samtyckt till inlämnandet.

[S2]Underrättelsen skall delges ägaren. I underrättelsen skall ägaren informeras om att egendomen tillfaller staten om han eller hon inte skriftligen gör anspråk på den inom en månad från det att han eller hon har fått del av underrättelsen.

[S3]Anspråk enligt 3 § andra stycket lagen (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott skall göras skriftligen hos en polismyndighet.

3 §  Den polismyndighet som har tagit hand om skjutvapen eller ammunition skall ha hand om egendomen till dess att

  1. ägaren har gjort anspråk på egendomen med stöd av 3 § andra stycket lagen (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott, eller
  2. egendomen har tillfallit staten enligt 3 § första stycket samma lag.

4 §  Statens kriminaltekniska laboratorium skall ha hand om den egendom som har tillfallit staten. Om egendomen behövs för ett musealt eller militärt ändamål, skall laboratoriet överlämna egendomen till den myndighet eller inrättning som behöver egendomen.

5 §  Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om den kontroll som skall utföras enligt 2 § och om hanteringen i övrigt av den egendom som avses i denna förordning.

Ändringar

Förordning (2007:12) om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet

Ikraftträder
2007-03-01