Lag (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

Departement
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
2007-01-25
Ändring införd
SFS 2007:11
Ikraft
2007-03-01
Tidsbegränsad
2008-09-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det skall inte dömas till ansvar för detta enligt 9 kap. 1 § eller 2 § första stycket dvapenlagen (1996:67), om han eller hon frivilligt lämnar in eller låter lämna in vapnet eller ammunitionen till en polismyndighet under tiden mars-maj 2007.

Prop. 2012/13:38: Det som sägs om skjutvapen i denna lag gäller även sådana föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen.

I paragrafen anges under vilka förutsättningar en person inte ska dömas till ansvar för en gärning som utgör brott enligt 9 kap. 1 § eller 2 § första stycket d vapenlagen (1996:67). Frågan har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2012/13:38#S5-2-1" ...

2 §  Den som lämnar in skjutvapen eller ammunition enligt 1 § behöver inte lämna uppgift om sin identitet.

Prop. 2012/13:38: Av paragrafen framgår att den som lämnar in eller låter lämna in vapen eller ammunition enligt 1 § har rätt att vara anonym. Frågan har behandlats i avsnitt 5.2.1.

Rätten till anonymitet innebär att polismyndigheten inte får göra några efterforskningar gentemot den som lämnar in eller låter lämna in vapen eller ammunition när det gäller det olagliga innehavet av egendomen. Eftersom ansvarsfriheten ...

Prop. 2016/17:185: Av paragrafen framgår att den som lämnar in eller den som låter någon annan lämna in vapen eller ammunition enligt 1 § har rätt att vara anonym. Frågan behandlas i avsnitt 7.3.1.

3 §  Skjutvapen och ammunition som har lämnats in enligt 1 § tillfaller staten.

[S2]Första stycket gäller inte om egendomen har lämnats in utan ägarens samtycke och ägaren gör anspråk på egendomen. Om egendomens ägare är känd, skall ett sådant anspråk göras inom en månad från det att ägaren fick del av en underrättelse från polismyndigheten om att egendomen lämnats in till myndigheten. Om ägaren inte är känd, skall anspråket göras inom tre månader från det att egendomen lämnades in.

Prop. 2012/13:38: Första stycket gäller inte om egendomen har lämnats in utan ägarens samtycke och ägaren gör anspråk på egendomen. Om egendomens ägare är känd, ska ett sådant anspråk göras inom en månad från det att ägaren fick del av en underrättelse från polismyndigheten om att egendomen lämnats in till myndigheten. Om ägaren inte är känd, ska anspråket göras inom tre månader från det att egendomen lämnades in.

I paragrafen anges vad som sker med de vapen och den ammunition som lämnas in. ...

4 §  Skjutvapen och ammunition som har tillfallit staten enligt 3 § skall förstöras, om egendomen inte behövs för musealt eller militärt ändamål eller för Statens kriminaltekniska laboratoriums verksamhet.

Prop. 2012/13:38: Av paragrafen framgår att vapen och ammunition som har tillfallit staten som huvudregel ska förstöras. Frågan har behandlats i avsnitt 5.2.2.

Prop. 2016/17:185: Av paragrafen framgår att vapen och ammunition som har tillfallit staten som huvudregel ska förstöras. Frågan behandlas i avsnitt 7.3.2. Undantag gäller bl.a. om egendomen behövs i Polismyndighetens verksamhet. Det kan t.ex. handla om behovet av att utföra tekniska undersökningar i en utredning som rör ett brott där ett inlämnat vapen misstänks ha använts eller om vapnet behövs som bevismaterial. Det kan också vara ...

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hanteringen av skjutvapen och ammunition som har lämnats in enligt denna lag.

Prop. 2012/13:38: Paragrafen informerar om att det finns en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hanteringen av de skjutvapen och den ammunition som har lämnats in enligt lagen. Det skulle t.ex. kunna vara föreskrifter om hur ägaren ska framställa anspråk enligt 3 § andra stycket och om vem som ska ta hand om egendom som har lämnats in, jfr den upphävda förordningen (2007:12) om hantering ...

Ändringar

Lag (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

Förarbeten
Rskr. 2006/07:92, Prop. 2006/07:20, Bet. 2006/07:JuU2
Ikraftträder
2007-03-01