Inaktuell version

Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2010:194
Upphäver
Förordning (2002:719) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

1 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ansvarar för beslut om subventionering och prisreglering av varor som ingår i läkemedelsförmånerna samt har tillsyn över efterlevnaden av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och av föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen. Myndigheten ska genom sin verksamhet medverka till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt god tillgänglighet till läkemedel i samhället.

[S2]Myndigheten ansvarar också för beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet i fråga om ersättningsberättigande åtgärder, referenspriser samt beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader. Förordning (2009:638).

2 §  Myndigheten ska

 • följa utvecklingen på läkemedels- och tandvårdsområdena,
 • följa upp och utvärdera sina beslut samt de föreskrifter om fastställande av inköpspris och försäljningspris som myndigheten beslutar med stöd av 7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
 • följa utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenheter därifrån,
 • informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subventionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna, samt
 • informera berörda om sin verksamhet inom tandvårdsområdet och om sina beslut enligt 5 a §. Förordning (2009:638).

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter.

Särskilda organ

5 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för läkemedelsförmåner. Nämnden beslutar

 • om allmänna riktlinjer för subvention och prissättning,
 • om subventionering och prisreglering av nya originalläkemedel inklusive medicinska gaser, nya licensläkemedel, nya förbrukningsartiklar och nya beredningsformer av redan tidigare subventionerade läkemedel,
 • på eget initiativ eller efter ansökan om ändrade villkor för att ett visst läkemedel eller viss vara ska ingå i läkemedelsförmånerna,
 • på eget initiativ att ett visst läkemedel eller en viss vara inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna,
 • om föreskrifter enligt bemyndigandet i 5 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. samt allmänna råd om receptfria läkemedel,
 • om föreskrifter enligt bemyndigandet i 21 § förordningen om läkemedelsförmåner m.m. samt allmänna råd om verkställighet av sådana frågor som nämnden beslutar om, samt
 • i andra frågor som myndighetschefen förelägger nämnden.

[S2]Nämnden består av en ordförande och sex ledamöter. För ordföranden ska en vice ordförande utses. Förordning (2010:194).

5 a §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Nämnden beslutar om

 • föreskrifter enligt bemyndigande i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd, samt
 • allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

[S2]Nämnden består av en ordförande och sex ledamöter. För ordföranden ska en vice ordförande utses. Förordning (2008:843).

5 b §  Nämnden för statligt tandvårdsstöd ska utforma sina beslut så att utgifterna för det statliga tandvårdsstödet ryms inom ram för anvisade medel på statsbudgeten. Om utgifterna bedöms överstiga anvisade medel ska nämnden vid behov snarast möjligt besluta om ändringar i de föreskrifter som avses i 5 a §. Förordning (2008:843).

6 §  Myndighetschefen beslutar om föreskrifter och allmänna råd om

 • hur inköpspris och försäljningspris enligt 7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska fastställas,
 • utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen om läkemedelsförmåner m.m., samt
 • storleken på de avgifter Apotekens Service Aktiebolag får ta ut av öppenvårdsapoteken enligt 25 § lagen (1996:1156) om receptregister och 14 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

[S2]Myndighetschefen avgör dessutom övriga ärenden som inte ska avgöras av beslutsorganen eller av personalansvarsnämnden. Förordning (2009:638).

Handläggningen i Nämnden för läkemedelsförmåner och Nämnden för statligt tandvårdsstöd

7 §  Myndighetschefen eller den myndighetschefen utser är föredragande i Nämnden för läkemedelsförmåner och Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Förordning (2008:843).

8 §  Nämnderna är beslutföra när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Myndighetschefen har rätt att delta i nämndernas sammanträden. Vid behov kan nämnderna tillfälligt adjungera en eller flera experter med särskild sakkunskap. Myndighetschefen och adjungerade experter har rätt att yttra sig men deltar inte i besluten. Förordning (2008:200).

9 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Anställningar och uppdrag

10 §  Generaldirektören är myndighetschef.

11 §  Ordföranden, vice ordföranden samt ledamöterna och personliga ersättare för dessa i Nämnden för läkemedelsförmåner och Nämnden för statligt tandvårdsstöd utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2010:194).

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Förordning (2008:659).

Ändringar

Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:200) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:659) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 11, 13 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:843) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 5 a, 7, 11 §§ rubr. närmast före 7 §; ny 5 b §
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2009:638) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:194) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 5, 11 §§
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2010:1384) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1146) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 5 a §; nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:1038) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1069) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
nuvarande 1 § betecknas 1 a §; ändr. den nya 1 a §, 2, 4, 5, 6, 9 §§; ny 1 §
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2015:166) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2017:29) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2019:115) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Omfattning
ändr. 1 a, 2 §§
Ikraftträder
2019-04-15