Upphävd författning

Lag (1996:1156) om receptregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996:1156 i lydelse enligt SFS 2020:304
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i 6 § får E-hälsomyndigheten med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över förskrivningar av läkemedel och andra varor för människor (receptregister). Lag (2013:1021).

2 §  Det som sägs om regioner i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i en region. Lag (2019:898).

Förhållandet till annan reglering

3 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:438).

Prop. 2004/05:70: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2, 6.3 och 7.

Den föreslagna ändringen i första stycket 6 innebär att uppgifter som med stöd av den bestämmelsen redovisas ur receptregistret till Socialstyrelsen enbart skall få användas för epidemiologiska undersökningar, ...

Prop. 2001/02:91: I första stycket införs en ny punkt 8 av innebörden att receptregistret får användas även för redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiska läkemedel. Uppgifterna får användas i Socialstyrelsens tillsynsverksamhet.

Styckeindelningen i andra till fjärde stycket har tillkommit på ...

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny. I paragrafen anges receptregisterlagens förhållande till personuppgiftslagen (1998:204). Receptregisterlagen föreslås gälla utöver personuppgiftslagen vid behandling av personuppgifter i receptregistret. Om bestämmelserna i receptregisterlagen avviker från bestämmelserna i personuppgiftslagen, ...

Prop. 1999/2000:56: I paragrafens första stycke införs en ny punkt 7 som gör möjliggör att receptregistret kan användas för registrering av dosexpedierade läkemedel.

I paragrafens andra stycke anges att även registrering av dosexpeditioner kräver den enskilde patientens samtycke.

Prop. 2001/02:63: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.4.

Ändringen föranleds bl.a. av den nya lagen om läkemedelsförmåner m.m. Dessutom görs en ändring i paragrafens andra stycke. Det anges att ändamålen i första stycket 4 inte omfattar några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Tidigare gjordes hänvisningen till uppgifter som kunde hänföras till någon enskild ...

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen

4 §  Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

[S2]Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag får ändå utföras, om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen. Lag (2009:370).

Prop. 2001/02:91: Ändringen i första stycket punkten 4 ger Apoteket AB rätt att i den utsträckning det behövs för registerändamålen enligt 3 § låta receptregistret innehålla förskrivarkod även utan samtycke från den förskrivande läkaren. Ändringen i första stycket punkten 5 är en följd av den i enlighet med Lagrådets synpunkter ändrade styckeindelningen i 3 §. Se även allmänna överväganden i avsnitt 7.2.

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny. I första stycket tydliggörs att en personuppgiftsbehandling som är tillåten enligt receptregisterlagen får utföras även om den enskilde motsätter sig den. I de fall det enligt receptregisterlagen krävs samtycke, är personuppgiftsbehandlingen givetvis inte tillåten om inte samtycke ges.

Prop. 2001/02:63: Ändringen i första stycket punkten 4 medför rätt för Apoteket AB att i den utsträckning det behövs för registerändamålen enligt 3 § låta recept-

Personuppgiftsansvar

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

6 §  Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt för

 1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
 2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,
 3. debiteringen till regionerna,
 4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E- hälsomyndigheten,
 5. registrering och redovisning till regionerna av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,
 6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,
 7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,
 8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept,
 9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),
 10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21-21 c §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § andra stycketläkemedelslagen (2015:315), eller
 11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgiftslämnande vid expediering av en förskrivning enligt 2 kap. 6 § 5 lagen om handel med läkemedel.

[S2]Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2 och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) och patientens personnummer.

[S3]För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

[S4]Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första stycket 5-7. Lag (2020:304).

Prop. 2009/10:138: I första stycket, som reglerar för vilka ändamål personuppgifterna i receptregistret får behandlas, har ändamålsbestämmelsen om registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk uppföljning och framställning av statistik (punkten 5) utvidgats till att omfatta även uppgifter för medicinsk uppföljning. I 14 § finns en bestämmelse om uppgiftsskyldighet för Apotekens Service Aktiebolag som ansluter till det aktuella ändamålet.

I tredje stycket ...

Prop. 2001/02:91: Ändringen möjliggör användning av bl.a. läkares namn och förskrivarkod som sökbegrepp vid Socialstyrelsens tillsyn. Se även allmänna överväganden i avsnitt 7.2.

Prop. 2016/17:145: I paragrafen regleras bl.a. för vilka ändamål personuppgifter i receptregistret får användas.

I första stycket punkten 7 läggs det till att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet.

I detta sammanhang avses med uppföljning att fortlöpande och regelbundet mäta och beskriva behov, verksamheter ...

Prop. 2009/10:96: I paragrafen regleras för vilka ändamål personuppgifterna i receptregistret får behandlas samt vilka begränsningar som gäller för registeranvändningen. I tredje stycket föreslås det en komplettering så att det för ändamålet registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) ...

Prop. 1999/2000:56: Genom den nya bestämmelsen i paragrafen får patientens identitet användas som sökbegrepp för registrering av dosexpedierade läkemedel.

Prop. 2015/16:97: I bestämmelsen anges för vilka ändamål personuppgifter i receptregistret får behandlas. I andra stycket anges att för ändamålet debiteringen till landstingen får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer. I bestämmelsen läggs till att även uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) får omfattas. Detta innebär att ...

Prop. 2017/18:91: 2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

Prop. 2019/20:158: Paragrafen anger för vilka ändamål personuppgifter får behandlas av E-hälsomyndigheten i receptregistret. Ändamålsföreskriften i första stycket punkten 10 utvidgas så att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn även över utbyte av läkemedel enligt de nya bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 ...

Personuppgiftsbehandling för andra ändamål

7 §  Personuppgifter som behandlas i receptregistret får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:438).

Registerinnehåll

8 §  I den utsträckning det behövs för ändamålen enligt 6 § får receptregistret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda personer:

 1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168),
 2. förskrivningsorsak,
 3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt postnumret i patientens bostadsadress,
 4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och förskrivarkod,
 5. samtycke enligt 6 § andra stycket,
 6. uppgift om att farmaceuten har motsatt sig utbyte av ett förskrivet läkemedel och skälen för det, och
 7. administrativa uppgifter.

[S2]Förskrivningsorsak ska anges med en kod. Lag (2016:522).

Prop. 2009/10:138: Den nuvarande begränsningen i fråga om uppgift om förskrivarkod föreslås tas bort. Det innebär att förskrivarkoden får antecknas i receptregistret, oavsett om förskrivningen avser narkotiska läkemedel eller inte.

Förslaget behandlas i avsnitt 6.7.

Prop. 2008/09:145: I första stycket har en paragrafhänvisning ändrats. Vidare föreslås att administrativa uppgifter läggs till som tillåtet registerinnehåll. Härmed avses uppgifter som huruvida förskrivningen är med eller utan förmån och – om utbyte enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. skett – vilket läkemedel som bytts ut och mot vilket läkemedel bytet har skett. I begreppet administrativa uppgifter ingår även sådana uppgifter ...

Prop. 1999/2000:56: Även för ändamål som anges i 3 § första stycket 7 skall uppgifter tas bort ur registret under den femtonde månaden efter den då uppgifterna registrerades.

Prop. 2015/16:97: I bestämmelsen anges vilka uppgifter som kan hänföras till enskilda personer som receptregistret får innehålla. I första stycket 1 läggs det till att receptregistret även får innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168).

Av 2 kap. 6 § lagen (2009:366) ...

Behandling av känsliga personuppgifter

8 a §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i förordningen under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt. Lag (2018:438).

Sökbegrepp

9 §  Patienters identitet får användas som sökbegrepp endast för de ändamål som anges i 6 § första stycket 2 och 8. Förskrivares identitet får användas som sökbegrepp endast för de ändamål som anges i 6 § första stycket 6 och 9. Förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp. Lag (2009:370).

Prop. 2004/05:70: I paragraferna har konsekvensändringar införts till följd av de ändringar som föreslagits i 3 §.

Prop. 2001/02:91: Ändringen i punkten 3 är en följd av den i enlighet med Lagrådets synpunkter ändrade styckeindelningen i 3 §.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

10 §  Får en personuppgift lämnas ut, får det ske på medium för automatiserad behandling. Lag (2009:370).

Direktåtkomst

11 §  Expedierande personal på ett öppenvårdsapotek får ha direktåtkomst till receptregistret för de ändamål som anges i 6 § första stycket 1, 2 och 8.

[S2]Den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården får ha direktåtkomst till uppgifter om dosrecept.

[S3]Den enskilde får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv. Lag (2009:370).

Skyldighet att lämna uppgifter till öppenvårdsapoteken

12 §  E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket 1, 2 respektive 8, till öppenvårdsapoteken lämna ut

 1. underlag för expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
 2. underlag för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m., respektive
 3. uppgifter om dosrecept, recept för flera uttag och elektroniska recept. Lag (2013:1021).

Skyldighet att lämna uppgifter till hälso- och sjukvårdspersonalen

13 §  E-hälsomyndigheten ska lämna ut uppgifter om dosrecept till den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården och som i sin verksamhet inom vården har behov av sådana uppgifter. Lag (2013:1021).

Skyldighet att lämna uppgifter till regionerna

14 §  E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som avses i 6 § första stycket 3 och 5, till den region som enligt 22 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel och andra varor som omfattas av den lagen.

[S2]E-hälsomyndigheten ska, för samma ändamål som anges i första stycket, till den region som enligt 7 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168) ska ersätta kostnader för läkemedel, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel som är kostnadsfria enligt den lagen.

[S3]Vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket 5 ska uppgifter om patientens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att dennes identitet skyddas. I 4 kap. 6 § andra stycket patientdatalagen (2008:355) finns bestämmelser om att detta skydd för patientens identitet ska bestå hos regionerna. Lag (2019:898).

Prop. 2009/10:138: I ett nytt andra stycke åläggs Apotekens Service Aktiebolag att kryptera uppgifter om patienters identitet, såsom namn, personnummer etc., så att patientens identitet skyddas. Syftet med denna kryptering är att det ska finnas ett skydd för uppgifter om patientens identitet redan i samband med att uppgifterna kommer till landstinget. I det nedan angivna förslaget till en kompletterande bestämmelse i 4 kap. 6 § patientdatalagen ...

Prop. 2015/16:97: I bestämmelsen regleras att E-hälsomyndigheten är skyldig att lämna ut vissa uppgifter från receptregistret till landstingen för ändamålen i 6 § punkterna 3 (debiteringen till landstingen) och 5 (registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik). Det läggs till ett nytt andra stycke om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut uppgifter om uttag av läkemedel som förskrivits kostnadsfritt enligt <a href="https://lagen.nu/2004:168" ...

Skyldighet att lämna uppgifter till förskrivare och verksamhetschef

15 §  E-hälsomyndigheten ska, till den förskrivare som gjort förskrivningen och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör, lämna sådan redovisning av uppgifter som avses i 6 § första stycket 6.Lag (2013:1021).

Skyldighet att lämna uppgifter till Socialstyrelsen

16 §  E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket 7, till Socialstyrelsen lämna ut uppgifter om

 1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

[S2]2 förskrivningsorsak,

 1. patientens personnummer och folkbokföringsort, samt
 2. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod. Lag (2017:908).

Prop. 2016/17:145: I paragrafen anges att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter ur receptregistret till Socialstyrelsen. Det läggs till en ny punkt 2 av vilken det följer att E-hälsomyndigheten ska lämna ut uppgift om förskrivningsorsak till Socialstyrelsen för de ändamål som anges i 6 § första stycket punkten 7. Nuvarande punkt 2 och 3 numreras om till punkt 3 och 4.

Sekretess gäller hos E-hälsomyndigheten för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, ...

Skyldighet att lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg

Skyldighet att lämna uppgifter till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

18 §  E-hälsomyndigheten ska, för det ändamål som avses i 6 § första stycket 10, till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna ut administrativa uppgifter, uppgifter om inköpsdag, vara, mängd, kostnad, kostnadsreducering och uppgifter om att farmaceuten har motsatt sig utbyte samt skälen för det enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. E-hälsomyndigheten ska redovisa uppgifterna per öppenvårdsapotek. Lag (2014:465).

Prop. 2009/10:96: I paragrafen regleras Apotekens Service AB:s uppgiftsskyldighet från receptregistret till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Det föreslås att bolaget även ska lämna ut administrativa uppgifter. Med sådana uppgifter avses uppgifter såsom huruvida förskrivningen är med eller utan förmån och – om utbyte enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. skett – vilket läkemedel som bytts ut och mot vilket läkemedel ...

Skyldighet att lämna uppgifter till Läkemedelsverket

18 a §  E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket 11, till Läkemedelsverket lämna uppgifter som anges i 8 § första stycket 1, 3, 4, 6 och 7, redovisade per öppenvårdsapotek. Lag (2018:1105).

Gallring

19 §  Uppgifter som kan hänföras till enskilda personer ska tas bort ur registret under den tredje månaden efter den under vilken de registrerades. Om uppgifterna bevaras för registerändamålen enligt 6 § första stycket 2 eller 8 ska uppgifterna dock tas bort ur registret först under den femtonde månaden efter den under vilken de registrerades. Lag (2009:370).

Information

20 §  Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag lämna information till den registrerade om

 1. vilka uppgifter registret får innehålla,
 2. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
 3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,
 4. de begränsningar i fråga om sökbegrepp som gäller för registret, och
 5. att registreringen inte är frivillig med undantag för ändamål enligt 6 § första stycket 2 och 8. Lag (2018:438).

Sekretess

21 §  I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter. Lag (2013:619).

Prop. 2009/10:138: Av paragrafens första stycke framgår att den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden, eller enskilds affärs- eller driftsförhållanden. I paragrafens första stycke 3 införs ytterligare en tystnadsplikt. Av den nya punkten framgår att den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag inte obehörigen får ...

Prop. 2012/13:128: Dagens bestämmelse om tystnadsplikt för den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag ersätts med en upplysning om att offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.8.

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny. Av första stycket framgår att den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden, eller enskilds affärs- eller driftsförhållanden. Förbudet att röja uppgifter gäller varje form av röjande oavsett om det sker muntligt eller genom att en handling lämnas ut. Brott mot tystnadsplikten är ett brott som enligt <a ...

Behörighetstilldelning

22 §  E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om patienter. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som arbetar hos E-hälsomyndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter. Lag (2013:1021).

Åtkomstkontroll

23 §  E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om patienter, dokumenteras så att de kan kontrolleras. Myndigheten ska systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll. Lag (2013:1021).

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny. I första stycket anges att Apotekens Service Aktiebolag ska se till att åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om patienter, dokumenteras så att de kan kontrolleras. Bolaget ska vidare systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. Bestämmelsen är utformad efter förebild av 4 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355). Genom att all elektronisk ...

24 § Har upphävts genom lag (2018:438).

Avgifter

25 §  E-hälsomyndigheten får ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra receptregistret.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela ytterligare föreskrifter om avgifterna. Lag (2013:1021).

Prop. 2012/13:128: Ändringen i paragrafens första stycke innebär att Apotekens Service Aktiebolag byts ut mot Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur. Enligt bestämmelsen får myndigheten ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra receptregistret. Bestämmelsen innebär att avgiftsinkomsterna specialdestineras till myndighetens registerverksamhet enligt lagen, se 3 kap. 6 § andra stycket första meningen budgetlagen ...

Ytterligare bemyndigande

26 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 8 §. Lag (2009:370).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1156) om receptregister

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:721) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 9 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (2000:358) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:195, Prop. 1999/2000:56, Bet. 1999/2000:SoU11
Omfattning
ändr. 1, 3, 6, 8 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:161) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas i fråga om förskrivningar som expedieras efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:193, Bet. 2001/02:SoU15
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 9 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:162) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2001/02:194, Prop. 2001/02:63, Bet. 2001/02:SoU10
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-10-01

Lag (2005:259) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2004/05:217, Prop. 2004/05:70, Bet. 2004/05:SoU13
Omfattning
ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:370) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:226, Prop. 2008/09:145, Bet. 2008/09:SoU21
Omfattning
upph. rubr. närmast före nuvarande 3, 7, 10 §§; nuvarande 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 6, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 4, 6, 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 8, 9, 19, 20 §§; ändr. 1, 5, de nya 6, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 5, de nya 6, 10, 26 §§; nya 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:269) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:222, Prop. 2009/10:96, Bet. 2009/10:SoU10
Omfattning
ändr. 6, 18 §§
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2010:411) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:288, Prop. 2009/10:138, Bet. 2009/10:SoU23
Omfattning
ändr. 6, 8, 14, 21 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:669) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 6, 17 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:942) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2012/13:11, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 6, 17 §§; ny rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:619) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. För den som före ikraftträdandet har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag gäller 21 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:279, Prop. 2012/13:128, Bet. 2012/13:SoU26
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1021) om ändring i lagen (2013:619) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:75, Prop. 2013/14:24, Bet. 2013/14:SoU6
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25 §§ i 2013:619

Lag (2014:464) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:272, Prop. 2013/14:93, Bet. 2013/14:SoU22
Omfattning
ändr. 6 §; ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:465) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:272, Prop. 2013/14:93, Bet. 2013/14:SoU22
Omfattning
ändr. 8, 18 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:522) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:249, Prop. 2015/16:97, Bet. 2015/16:SoU13
Omfattning
ändr. 6, 8, 14 §§
Ikraftträder
2016-10-01

Lag (2016:531) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:250, Prop. 2015/16:143, Bet. 2015/16:SoU15
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:44) om ändring i lagen (2016:531) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 6 § i 2016:531

Lag (2017:908) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:5, Prop. 2016/17:145, Bet. 2017/18:SoU2
Omfattning
ändr. 6, 16 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:438) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33
Omfattning
upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; ändr. 3, 7, 20 §§, rubr. närmast före 3, 7 §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2018-05-25

(2018:486) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:272, Prop. 2017/18:91, Bet. 2017/18:SoU23
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1105) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:353, Prop. 2017/18:157, Bet. 2017/18:SoU24
Omfattning
ändr. 6, 18 a §§
Ikraftträder
2019-01-01

Ändring, SFS 2018:1212

Omfattning
upph.

Lag (2019:898) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2, 6, 14 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:304) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2019/20:262, Prop. 2019/20:158, Bet. 2019/20:SoU22
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2020-06-02