Upphävd författning

Förordning (2007:1218) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1218 i lydelse enligt SFS 2010:433
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Folke Bernadotteakademin har till uppgift att bidra till ett samordnat och effektivt genomförande av freds-, säkerhetsfrämjande-, konfliktförebyggande- och krishanteringsinsatser eller liknande uppdrag (internationella insatser). Detta ska ske genom nationell och internationell samverkan och samordning; utbildning, samträning och övning; forskning, utveckling och erfarenhetshantering; personalförsörjning och bidrag till internationella insatser samt genom förvaltning av anslagsposten statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

[S2]Akademin ska, i samverkan med berörda myndigheter och andra organisationer, utveckla arbetssätt och metoder för samordnade och effektiva internationella insatser inklusive former för multifunktionell och civil-militär samverkan.

[S3]Akademin ska vara nationell kontaktpunkt för det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde och samverka med institutioner med liknande verksamhet i andra länder samt FN, EU, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Europarådet, Nato, Afrikanska unionen samt andra internationella och regionala organisationer.

[S4]Akademin ska verka för att riksdagens och regeringens mål för det internationella utvecklingssamarbetet och reformsamarbetet i Östeuropa uppnås. Förordning (2009:25).

2 §  Folke Bernadotteakademin ska

 1. bidra till nationell och internationell samverkan för samordnat och effektivt genomförande av internationella insatser samt upprätthålla och utveckla en effekthöjande nationell samverkansprocess,
 2. samordna stödet till utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga och vara kontaktpunkt för samarbetet för civil och multifunktionell utbildningsverksamhet,
 3. vara samordnare av det internationella samarbetet inom International Forum for the Challenges of Peace Operations,
 4. vara sammanhållande för det svenska bidraget till insatser inom området säkerhetssektorreform (SSR),
 5. genomföra sådan utbildning, samträning och övning som tillsammans med andra myndigheters insatser krävs för att förbereda svensk och utländsk personal för deltagande i internationella insatser,
 6. bidra till en effektiv samordning av och samstämmighet mellan svenska utbildnings-, samtränings- och övningsinsatser inom verksamhetsområdet, inklusive insatsförberedande utbildning för civil personal,
 7. bidra till kunskapsuppbyggnad och kunskapstillämpning genom att främja och bedriva forskning och studier samt förmedla forskningsresultat i samverkan med berörda svenska och utländska forskningsaktörer,
 8. hantera erfarenheter från internationella insatser och vara sammanhållande för erfarenhetshanteringen som rör det svenska civila bidraget till internationella insatser,
 9. bidra till utvecklingen av arbetssätt, metoder och styrdokument för genomförandet av internationella insatser samt bidra till doktrinutvecklingen inom FN, EU och andra relevanta organisationer,
 10. utveckla och förbättra formerna för bidrag med personal, policyer, kompetens, utbildning, övning, forskning och erfarenheter till internationella insatser,
 11. rekrytera, utbilda och utrusta den civila personal som regeringen beslutar att ställa till förfogande för internationella insatser samt genomföra sådana insatser och administrera sådant svenskt deltagande i aktuella insatser, sekretariat och institutioner innefattande ett nationellt samordningsansvar för personalförsörjning av civil personal till internationella insatser som omfattar personal från fler än en myndighet,
 12. på basis av information från berörda myndigheter upprätthålla en sammanhållen överblick över de nationella civila kompetenser och personalkategorier som respektive myndighet kan bidra med eller bidrar med till internationella insatser,
 13. ansvara för en nationell resurspool för rekrytering av personal till internationella insatser bestående av personalkategorier, för vilka det inte finns någon naturlig eller definierad huvudman bland svenska utsändande myndigheter eller som inte faller inom utsändande myndigheters ordinarie arbetsgivaransvar,
 14. bidra till att öka och fördjupa kunskapen om säkerhetspolitik, inklusive fredsfrämjande, nedrustning och icke-spridning, inom det civila samhället,
 15. efter särskilt beslut av regeringen kunna erbjuda en plats för och stödja exempelvis samtal mellan parter i konflikter och dialogprocesser (good offices-verksamhet). Förordning (2009:25).

2 a §  Inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete samt reformsamarbete i Östeuropa får stöd endast lämnas till insatser som i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer klassificeras som utvecklingssamarbete samt endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Förordning (2009:25).

Ledning

3 §  Folke Bernadotteakademin leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

4 §  Inom myndigheten finns ett program- och verksamhetsråd med högst 14 ledamöter. Generaldirektören ska vara ordförande i rådet.

5 §  Program- och verksamhetsrådet ska verka som insynsråd enligt 9 § myndighetsförordningen (2007:515) och som rådgivande organ för myndighetens verksamhet.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter och bidrag

9 §  Folke Bernadotteakademin får ta ut avgifter för utbildningsverksamheten, konferenser och seminarier. Myndigheten bestämmer avgifternas storlek och disponerar inkomsterna.

[S2]Akademin får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av akademin. Förordning (2009:25).

Tjänsteexport och uppdragsutbildning

9 a §  Folke Bernadotteakademin får ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för de uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning.

[S2]Akademin får utföra utbildningsverksamhet på uppdrag med full kostnadstäckning. Inkomsterna disponeras av akademin. Förordning (2010:433).

Undantag från personuppgiftslagen

10 §  Folke Bernadotteakademin får behandla sådana känsliga personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) i den mån det fordras för att kunna etablera och föra ett digitalt forskningsarkiv över svenskt deltagande i fredsinsatser.

Överklagande

11 §  Folke Bernadotteakademins beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1218) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:25) om ändring i förordningen (2007:1218) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

Omfattning
ändr. 1, 2, 9 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 2 a, 9 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2009-02-15

Förordning (2010:433) om ändring i förordningen (2007:1218) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraftträder
2010-10-01

Ändring, SFS 2013:727

Omfattning
upph.