Upphävd författning

Förordning (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1220 i lydelse enligt SFS 2009:897
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1995:962) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges (Invest in Sweden Agency, ISA) verksamhet ska bidra till konkurrenskraft och tillväxt genom att medverka till att utländska företag investerar i Sverige eller samarbetar med svenska företag i syfte att tillföra kapital, kompetens och marknader till det svenska näringslivet.

[S2]Investeringar får avse nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal, förvärv och fusioner.

[S3]Investeringsfrämjandet ska bedrivas såväl i Sverige som utomlands genom egen representation på de viktigaste marknaderna eller på annat sätt. Arbetet ska ske i nära samverkan med de myndigheter och andra aktörer som har till uppgift att främja det svenska näringslivet samt i övrigt verka för en attraktiv bild av Sverige.

[S4]Myndigheten ska, i nära samverkan med utrikesförvaltningen, löpande utveckla och uppdatera strategier och metoder för de olika delarna av verksamheten. Förordning (2009:897).

2 §  Myndigheten ska

  1. bidra till ökad kunskap om och intresse för Sverige som investeringsland genom att bedriva en aktiv informationsverksamhet som ger en övergripande bild av Sverige som investeringsland inklusive relevanta ekonomiska och etableringsmässiga förhållanden samt beskriva branscher, besvara förfrågningar och stödja utländska investerare i etableringsprocessen i samarbete med regioner och andra berörda instanser och initiera, driva och följa upp projekt som tagits fram inom ramen för myndighetens verksamhet och genom samarbete och kontakter med regionala aktörer och andra samarbetspartner,
  2. samarbeta med regionala och andra aktörer inom investeringsfrämjandet genom att stödja myndigheter, regionala och lokala organ och företag i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, verka för att stärka kompetensen hos personal som arbetar med investeringsfrämjande åtgärder i hela landet och inom utrikesförvaltningen, bistå andra myndigheter inom ramen för strukturfondsprogrammen med expertkompetens inom myndighetens ansvarsområde vid handläggningen av projektansökningar om strukturfondsmedel och medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, och
  3. följa och rapportera utvecklingen av utländska investeringar globalt och till Sverige inklusive förekomsten av investeringshinder samt genomföra analyser av utvecklingen av svensk och internationell ekonomi ur ett investeringsperspektiv. Förordning (2009:897).

Myndighetens ledning

3 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

8 §  Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

Avgifter

8 a §  Myndigheten får ta ut avgifter för

  1. uppdrag som utförs åt andra än regeringen, och
  2. sådana varor och tjänster som anges i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) även om verksamheten inte är av tillfällig natur eller av mindre omfattning. Förordning (2009:897).

Överklagande

9 §  Myndighetens beslut i ärenden som rör bidrag och andra finansiella insatser vid investeringsfrämjande aktiviteter får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:897) om ändring i förordningen (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2009-08-15

Förordning (2012:750) om upphävande av förordningen (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Omfattning
upph.