Förordning (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1222 i lydelse enligt SFS 2015:850
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1995:1352) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Nordiska Afrikainstitutet (NAI) ansvarar för följande områden inom Norden.

  1. Att främja forskning om den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i Afrika genom att bedriva egen högkvalitativ forskning, verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen, stimulera till forskning om Afrika i Norden samt främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
  2. Att sprida kvalificerad och relevant information baserad på forskning om det moderna Afrika och afrikanska förhållanden. Institutet ska föra en aktiv policydialog och informationen ska göras tillgänglig för beslutsfattare i Norden.
  3. Att bevaka och tillgängliggöra litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av relevans för forskning, studier och information om det moderna Afrika. Nordiska Afrikainstitutet ska tillhandahålla ett bibliotek med låne-, referens-, och informationsservice. Förordning (2008:1443).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 §  Vid institutet finns ett program- och forskningsråd med två ledamöter och en suppleant från vardera av de fem nordiska länderna. Ytterligare en ledamot ska representera Uppsala Universitetsbibliotek.

4 §  Program- och forskningsrådet ska

  1. verka som insynsråd enligt 9 § myndighetsförordningen (2007:515) och utöva insyn i och fungera som rådgivande organ för institutets verksamhet,
  2. ange inriktningen av institutets forskning, särskilt forskningsprogrammen,
  3. lämna förord vid anställning av forskare och forskningsledare vid institutet, och
  4. bereda andra viktiga frågor som hänskjuts till rådet av direktören. Förordning (2008:1443).

Anställningar och uppdrag

5 §  Institutets direktör är myndighetschef.

6 §  Ledamöterna och suppleanterna i program- och forskningsrådet utses av regeringen för en bestämd tid efter anmälan från respektive nordiskt land. Minst en av ledamöterna ska representera sitt lands forskningsmiljö. Program- och forskningsrådet utser ordförande inom sig.

7 §  När institutet informerar om lediga anställningar ska institutet göra detta även i Danmark, Finland, Island och Norge.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

9 a §  Myndigheten får ta ut avgifter för utredningar och konferenser inom ramen för forskningsverksamheten och för publikationer som institutet ger ut.

[S2]Myndigheten får, utan att uppnå full kostnadstäckning, bestämma avgifternas storlek och disponera avgiftsintäkterna. Förordning (2015:850).

Överklagande

10 §  Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomsikt stöd får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1443) om ändring i förordningen (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2015:850) om ändring i förordningen (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

Omfattning
ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2016-01-01