Upphävd författning

Förordning (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1997:1226) med instruktion för Svenska institutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Svenska institutet har till uppgift att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet samt främja utbytet med andra länder inom områdena kultur, utbildning, forskning, demokrati och samhällsliv i övrigt. Genom sin internationellt inriktade verksamhet ska Svenska institutet skapa intresse och förtroende för Sverige och bidra till tillväxt, sysselsättning och kulturell utveckling i Sverige.

2 §  Svenska institutet ska bedriva sin verksamhet i nära samarbete med de svenska utlandsmyndigheterna och främja samarbete med och medverkan av personer, myndigheter, organisationer och företag i Sverige och utomlands.

3 §  Bidrag och annat ekonomiskt stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas till enskilda och samarbetsparter inom Svenska institutets verksamhetsområden.

Ledning

4 §  Svenska institutet leds av en myndighetschef.

5 §  Vid Svenska institutet ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Organisation

7 §  Till Svenska institutet hör det svenska kulturhuset i Paris (Centre Culturel Suédois). Genom detta ska institutet sprida kunskap om svensk kultur samt främja utbyte mellan Sverige och Frankrike inom institutets verksamhetsområde. Nationalmuseums med Prins Eugens Waldemarsudde ansvar för de i kulturhuset befintliga Tessinsamlingarna ska beaktas.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid Svenska institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §  Svenska institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

10 §  Svenska institutet undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

Avgifter

11 §  Svenska institutet får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag samt tillhandahålla varor och tjänster. Institutet får ta ut avgifter för varor och tjänster samt för uppdrag åt andra än regeringen. Institutet bestämmer avgifternas storlek.

Överklagande

12 §  Svenska institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:898) om ändring i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet

Omfattning
ändr. 1, 2, 7 §§; nya 2 a, 3 a §§
Ikraftträder
2009-08-15

Förordning (2011:1498) om ändring i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2015:152

Omfattning
upph.