Upphävd författning

Förordning (1997:1226) med instruktion för Svenska institutet

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1226
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Svenska institutet har till uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt. Genom sin internationellt inriktade verksamhet skall Svenska institutet främja svenska intressen och bidra till tillväxt, sysselsättning och kulturell utveckling i Sverige.

2 §  Svenska institutet skall därvid bedriva sin verksamhet i nära samarbete med de svenska utlandsmyndigheterna och främja samarbete med och medverkan av personer, myndigheter, organisationer och företag i Sverige och utomlands.

3 §  Svenska institutet får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag samt tillhandahålla varor och tjänster. Institutet får ta ut avgifter för varor och tjänster samt för uppdrag åt andra än regeringen. Institutet bestämmer avgifternas storlek.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Svenska institutet med undantag för 4 § andra stycket.

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för institutet.

6 §  Styrelsen består av myndighetens chef och högst 11 andra ledamöter.

Organisation

7 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen särskilt ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av institutets verksamhet.

Svenska kulturhuset i Paris

8 §  Till Svenska institutet hör det Svenska kulturhuset i Paris (Centre Culturel Suédois). Genom kulturhuset skall institutet sprida kunskap om svensk kultur samt främja utbyte mellan Sverige och Frankrike inom institutets verksamhetsområde. Statens konstmuseers ansvar för de i kulturhuset befintliga Tessinsamlingarna skall beaktas.

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Svenska institutet.

Överklagande

10 §  Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (1997:1226) med instruktion för Svenska institutet

Förarbeten
Rskr. 1997/98:102, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:UU1
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 2007:1224

Omfattning
upph.