Upphävd författning

Förordning (2007:1265) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
SFS 2007:1265
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2005:629) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Styrelsen för psykologiskt försvar har till uppgift att

  1. ge råd och vägledning om medieföretagens planering för höjd beredskap beträffande produktion och distribution,
  2. efter samråd med företag inom medieområdet följa och analysera utvecklingen av medieföretagens planering för höjd beredskap och beredskap för svåra påfrestningar på samhället i fred,
  3. utarbeta underlag för regeringens beslut om beredskap inom medieområdet när det gäller höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i fred, och
  4. hålla sig informerad om utvecklingen inom medieområdet.

[S2]Styrelsen ska sprida kunskap i samhället om säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Styrelsen ska följa svensk opinionsutveckling av betydelse för psykologiskt försvar.

2 §  Styrelsen för psykologiskt försvar ska även stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004.

[S2]Styrelsen ska, efter beslut av regeringen, stödja även andra personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands.

[S3]Styrelsen ska, i verksamhet enligt första och andra styckena, särskilt underlätta kontakterna mellan enskilda och myndigheter, verka för samordning av myndigheters, organisationers och övriga aktörers insatser, verka för samordning av den offentliga informationen om den reglering som har betydelse för dem som drabbats samt identifiera behov av särskilda insatser.

3 §  Under höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av regeringen ska Styrelsen för psykologiskt försvar verka för en fri nyhetsförmedling.

Ledning

4 §  Styrelsen för psykologiskt försvar leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

5 §  Inom Styrelsen för psykologiskt försvar finns ett särskilt beslutsorgan, det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien. Rådet ska besluta om och fullgöra den verksamhet som avses i 2 §.

[S2]Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

7 §  Ledamöterna i det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (2007:1265) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:1002

Omfattning
upph.