Upphävd författning

Förordning (2005:629) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2005-06-30
Ändring införd
SFS 2005:629 i lydelse enligt SFS 2006:1585
Ikraft
2005-09-01
Upphäver
Förordning (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Styrelsen för psykologiskt försvar är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att

  1. ge råd och vägledning om massmedieföretags planering för höjd beredskap beträffande produktionsplatser och andra praktiska frågor,
  2. efter samråd med företag inom radio- och TV-området följa och analysera utvecklingen av mediernas planering för höjd beredskap och mediernas beredskap för svåra påfrestningar på samhället i fred,
  3. utarbeta underlag för regeringens beslut om beredskapen för massmedieområdet när det gäller höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i fred samt
  4. hålla sig informerad om utvecklingen inom massmedieområdet.

[S2]Myndigheten skall sprida kunskap i samhället om säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Myndigheten skall följa svensk opinionsutveckling av betydelse för psykologiskt försvar.

2 §  Styrelsen för psykologiskt försvar skall stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004.

[S2]Styrelsen skall, efter beslut av regeringen, stödja även andra personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands.

[S3]Styrelsen skall, i verksamhet enligt första och andra styckena, särskilt underlätta kontakterna mellan enskilda och myndigheter, verka för samordning av myndigheters, organisationers och övriga aktörers insatser, verka för samordning av den offentliga informationen om den reglering som har betydelse för dem som drabbats samt identifiera behov av särskilda insatser. Förordning (2006:1585).

3 §  Styrelsen för psykologiskt försvar skall se till att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande sysslor utförs åt Överklagandenämnden för totalförsvaret.

4 §  Styrelsen för psykologiskt försvar skall genom vägledande och rådgivande verksamhet samt genom egna initiativ främja personalvården för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt. Styrelsen skall informera totalförsvarspliktiga om deras rättigheter under tjänstgöringen och hur dessa kan tas till vara.

5 §  Under höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av regeringen skall myndigheten verka för en fri nyhetsförmedling.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Styrelsen för psykologiskt försvar med undantag av 17, 19, 20, 21, 23 och 30 §§.

Myndighetens ledning

7 §  Generaldirektören vid Styrelsen för psykologiskt försvar är chef för myndigheten.

[S2]När generaldirektören inte är i tjänst sköts hans eller hennes uppgifter av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen pröva frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, samt frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

Organisation

9 §  Styrelsen för psykologiskt försvar bestämmer sin egen organisation i de delar den inte är reglerad i denna instruktion.

10 §  Inom Styrelsen för psykologiskt försvar finns det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien. Rådet skall besluta om och fullgöra den verksamhet som avses i 2 §.

[S2]Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Förordning (2006:1585).

11 §  Vid Styrelsen för psykologiskt försvar finns ett råd som skall bistå myndigheten i dess arbete enligt 4 §. Rådet består av högst 14 ledamöter. Generaldirektören är ordförande i rådet.

Ärendenas handläggning

12 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller av det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som avses i 13 § 1-3 verksförordningen (1995:1322).

Anställningar m.m.

13 §  Ordföranden och andra ledamöter i det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien utses av regeringen för en bestämd tid.

14 §  Vice ordförande och andra ledamöter i det råd som anges i 11 § utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (2005:629) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Ikraftträder
2005-09-01

Förordning (2006:1585) om ändring i förordningen (2005:629) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Omfattning
ändr. 2, 10 §§
Ikraftträder
2007-02-01

Ändring, SFS 2007:1265

Omfattning
upph.