Upphävd författning

Förordning (2007:1319) med instruktion för Bergsstaten

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
SFS 2007:1319
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:368) med instruktion för Bergsstaten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Bergsstaten är förvaltningsmyndighet för frågor enligt minerallagen (1991:45).

Ledning

2 §  Bergsstaten leds av en myndighetschef.

Ledningens ansvar

3 §  Myndighetschefen är skyldig att vid Bergsstaten genomföra den interna styrning och kontroll som Sveriges geologiska undersökning ansvarar för enligt förordningen (2007:1318) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning.

Anställningar

4 §  Bergmästaren är myndighetschef.

Organisation m.m.

5 §  Sveriges geologiska undersökning sköter administrativa uppgifter åt Bergsstaten. Sveriges geologiska undersökning bistår därvid

  1. med fördelningen av resurser och rapporteringen av resultat,
  2. vid rekryteringen av annan personal än bergmästaren, och
  3. med expertkunskap och administrativa tjänster.

6 §  Bergmästaren ska fullgöra de uppgifter som bergmästare har enligt lag och annan författning.

7 §  Bergmästaren får uppdra åt någon annan tjänsteman att fullgöra bergmästarens uppgifter.

8 §  Bergmästaren avgör ärenden som inte ska avgöras av Sveriges geologiska undersöknings personalansvarsnämnd.

Personalansvarsnämnd

9 §  De frågor som anges i 25 § första stycket myndighetsförordningen (2007:515) ska prövas av personalansvarsnämnden vid Sveriges geologiska undersökning.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Bergsstaten:

[S2]4 § 4 om intern styrning och kontroll,

[S3]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

[S4]20 § om föredragning av ärenden,

[S5]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

[S6]28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

[S7]29 § om överlämnande av ärendeförteckningar till Justitiekanslern.

Ändringar

Förordning (2007:1319) med instruktion för Bergsstaten

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:1233

Omfattning
upph.