Upphävd författning

Förordning (2007:1318) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
SFS 2007:1318
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Sveriges geologiska undersökning är förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

[S2]Myndigheten förvaltar anläggningar och annan egendom som tidigare använts för statens civila beredskapslagring av olja.

2 §  Sveriges geologiska undersökning har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Myndigheten ska i detta syfte undersöka, beskriva och utveckla kunskap om Sveriges geologiska förhållanden. Myndigheten ska verka för en ökad tillgänglighet till och användning av geologisk information i samhället.

[S2]Myndigheten ska verka för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart nyttjande av landets mineralresurser.

3 §  Sveriges geologiska undersökning ska avveckla och miljösäkra statens anläggningar och annan egendom enligt 1 § andra stycket. Detta ska ske med hänsyn tagen till samhällsekonomi, teknik, säkerhet och miljö.

4 §  Sveriges geologiska undersökning ska sköta administrativa uppgifter åt Bergsstaten. Sveriges geologiska undersökning ska därvid

  1. fördela resurser och rapportera resultat,
  2. bistå vid rekryteringen av annan personal än bergmästaren, och
  3. bistå med expertkunskap och administrativa tjänster.

5 §  Sveriges geologiska undersökning ska i övrigt

  1. handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och lagstiftningen om kontinentalsockeln,
  2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),
  3. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, och
  4. främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området.

6 §  Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva uppdragsverksamhet, inklusive tjänsteexport på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192), samt ta ut avgifter för tillhandahållandet av geologisk information. Myndigheten bestämmer avgifternas storlek och får disponera inkomsterna.

7 §  Sveriges geologiska undersökning ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 5 § 3 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

8 §  Sveriges geologiska undersökning leds av myndighetschef.

9 §  Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Ledningens ansvar

10 §  Myndighetschefens ansvar enligt 4 § 4 myndighetsförordningen (2007:515) ska, utöver vad som följer av den bestämmelsen, avse också Bergsstaten.

Anställningar och uppdrag

11 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Sveriges geologiska undersökning.

Överklagande

14 §  Sveriges geologiska undersöknings beslut i frågor som rör förvaltningen av anläggningar och annan egendom enligt 1 § andra stycket, eller som rör upplåtelse, försäljning eller annan avyttring av sådan egendom, får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1318) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Förarbeten
Rskr. 1997/98:130, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:NU1
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:1233

Omfattning
upph.