Inaktuell version

Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

Version: 2007:1345

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
SFS 2007
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för

  1. kortare studier om funktionshinder,
  2. kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och
  3. studier inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

[S2]Statsbidrag enligt första stycket 1 får lämnas till personer med funktionshinder och deras anhöriga i syfte att öka kunskapen om funktionshindret och förbättra möjligheterna för personer med funktionshinder att ta del i samhällslivet.

2 §  Statsbidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel anvisade för ändamålet. Om anvisade medel inte räcker för bidrag till alla sökande, ska vid bedömningen av vem som ska få bidrag hänsyn tas till den sökandes behov av utbildning.

[S2]Statsbidrag lämnas endast till personer som är bosatta i Sverige.

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning administreras av Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd.

Utbildning som statsbidrag får lämnas för

4 §  Statsbidrag får lämnas för

  1. utbildning vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,
  2. kommunal vuxenutbildning enligt 11 kap.skollagen (1985:1100), eller
  3. utbildning inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

Utbildningens omfattning

5 §  Statsbidrag får lämnas för en utbildning som omfattar högst 14 dagar eller 112 timmar.

[S2]Till en och samma studerande får statsbidrag lämnas för högst 30 dagar eller 240 timmar per år.

Statsbidragets storlek

6 §  Statsbidrag enligt 5 § ska lämnas med ett belopp per dag eller per timme som är lika för alla bidragsmottagare. Ett bidrag som lämnas per timme ska motsvara en åttondel av det bidrag som lämnas per dag.

Ersättning för resor, kost och logi

7 §  Vid studier enligt 1 § första stycket 1 och 2 får bidrag även lämnas för skäliga kostnader för resor, kost och logi för den enskilde i anslutning till utbildningen.

Allmänna bestämmelser

Ansökan

8 §  Statsbidrag beviljas efter ansökan hos Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd.

Samordning med andra ersättningar

9 §  Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma tid som bidraget avser, får studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

[S2]Om den sökande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under den tid som statsbidrag söks för, får statsbidrag bara lämnas för kostnader för resor, kost och logi enligt 7 §.

Utbetalning

10 §  Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd ska betala ut statsbidraget i efterskott efter rekvisition från den studerande. Rekvisitionen ska vara undertecknad av den studerande. Uppgifterna i rekvisitionen ska lämnas på heder och samvete. Om den studerande är omyndig eller om förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för honom eller henne, ska förmyndaren eller, om det ingår i uppdraget, förvaltaren ha skrivit sitt samtycke på ansökan.

[S2]Statsbidrag får betalas ut bara om den enskilde har styrkt att han eller hon har bedrivit de studier som bidraget avser. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd får begära att den studerande lämnar de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om bidraget får betalas ut. Den studerande ska i rekvisitionen lämna dessa uppgifter.

Återkrav

11 §  Om någon genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, ska Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd kräva tillbaka det som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller om någon på något annat sätt har fått statsbidrag felaktigt eller med för högt belopp och insett eller borde ha insett detta. Om det finns synnerliga skäl, får Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget.

[S2]Statsbidrag får inte krävas tillbaka när mottagaren har avlidit.

Ränta

12 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag då statsbidraget har tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd helt eller delvis avstå från att ta ut ränta.

Överklagande

13 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd än beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 10 § får dock inte överklagas.

Rätt att meddela föreskrifter

14 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

[S2]Socialstyrelsen får även meddela föreskrifter om statsbidragets storlek.

Ändringar

Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:436) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

Omfattning
ändr. 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:243) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2009-05-12

Förordning (2012:294) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:528) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2012-09-01

Förordning (2015:856) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2017:831) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1032) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-07-01