Inaktuell version

Förordning (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Överklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva sådana överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395).

Ledning

2 §  Överklagandenämnden för studiestöd leds av en myndighetschef.

Beslutande organ

3 §  Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns Överklagandenämnden.

4 §  Överklagandenämnden ska avgöra sådana ärenden om överklaganden som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395).

[S2]Överklagandenämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller myndighetschefen att avgöra ärenden om överklaganden som är av sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av Överklagandenämnden.

5 §  Överklagandenämnden består av myndighetschefen, en ordförande, en vice ordförande samt fem övriga ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna ska två vara jurister, två ha särskild insikt i studerandes förhållanden och en ha särskild sakkunskap om utbildningsväsendet. I den utsträckning det behövs ska det finnas ersättare för ledamöterna.

6 §  Överklagandenämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist, är närvarande.

7 §  Överklagandenämnden ansvarar för sina beslut.

[S2]Överklagandenämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

8 §  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Överklagandenämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

9 §  Direktören är myndighetschef.

10 §  Ledamöterna i Överklagandenämnden, utom myndighetschefen, och ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

Ärendenas handläggning

11 §  Ärendena ska avgöras efter föredragning.

[S2]Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ärenden om överklaganden som avgörs enligt 4 § andra stycket och ärenden som är av administrativ art inte behöver föredras.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för studiestöd:

[S2]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och

[S3]27 § om rätt att företräda staten vid domstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd ska upphöra att gälla.
  2. Överklagandenämnden för studiestöd ska även efter den 1 januari 2008 pröva överklaganden i ärenden om bidrag vid korttidsstudier enligt den upphävda förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.
  3. Överklagandenämnden för studiestöd ska även efter den 1 januari 2008 pröva överklaganden i ärenden om rekryteringsbidrag enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2013:699) om ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-08-20

Förordning (2013:1123) om ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2014-01-15

Förordning (2017:538) om ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2017-07-02