Upphävd författning

Lag (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
SFS 2002:624 i lydelse enligt SFS 2006:658
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna lag.

2 §  Kommunerna skall, inom ramen för sin uppsökande verksamhet, medverka genom att rekrytera personer till studier.

[S2]Kommunerna skall anta riktlinjer för rekryteringsarbetet. Kommunerna skall verka för att riktlinjerna utformas efter samråd med lokala företrädare för berörda myndigheter, arbetstagarorganisationer och organisationer som företräder funktionshindrade. Lag (2005:1187).

Grundläggande förutsättningar för bidrag

3 §  Rekryteringsbidrag får lämnas till den som har kort tidigare utbildning och som

 1. är eller riskerar att bli arbetslös, eller
 2. på grund av funktionshinder behöver extra tid för att uppnå studiemålen. Lag (2005:1187).

Prop. 2001/02:161: Med regleringen i andra stycket avses att kommunerna skall lägga fast vilka principiella utgångspunkter som skall gälla för rekryteringsarbetet. För att få ett lokalt helhetsperspektiv är det önskvärt att kommunen samråder med lokala organ. Det innebär inte att samråd bör ske inför varje enskilt beslut, utan att det diskuteras vilka övergripande riktlinjer som skall gälla för rekryteringsarbetet, som är en del av kommunens uppsökande verksamhet.

Utbildning

4 §  Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som regeringen bestämmer. Bidrag får lämnas bara för studier i Sverige.

Ålder

5 §  Rekryteringsbidrag får lämnas från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år och till och med det kalenderår då den studerande fyller 54 år. Lag (2005:1188).

Medborgarskap

6 §  Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är svensk medborgare.

7 §  Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är utländsk medborgare om han eller hon på grund av anställning eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från

 1. EG-rätten,
 2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
 3. avtalet om fri rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Schweiz å andra sidan.

[S2]Detsamma gäller familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) till sådana utländska medborgare. Lag (2006:657).

Prop. 2005/06:134: Begreppet familjemedlem definieras i detta avseende i utlänningslagen (2005:716) och baseras på gemenskapsrätten. Begreppet avses ha samma betydelse i lagen om rekryteringsbidrag. Det finns mot bakgrund av detta inte något behov av en särskild definition av begreppet i denna lag och den definition som tidigare återfanns i tredje stycket har följaktligen tagits bort. I stället görs i andra stycket en hänvisning till aktuell bestämmelse ...

7 a §  Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är utländsk medborgare med permanent uppehållsrätt i Sverige, om han eller hon kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EG-rätten. Lag (2006:657).

Prop. 2005/06:134: Paragrafen är ny. Av första stycket framgår att rekryteringsbidrag under vissa förutsättningar får lämnas till utländska medborgare med permanent uppehållsrätt i Sverige. Vilka personer som har permanent uppehållsrätt framgår av 3 a kap. 6 § utlänningslagen (2005:716). Till skillnad från vad som gäller enligt 7 § måste varje familjemedlem själv ha permanent uppehållsrätt för att jämställas med svensk medborgare. Genom hänvisningen ...

7 b §  Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är utländsk medborgare och som kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EG-rätten om den utländske medborgaren

 1. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller
 2. har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat men har uppehållstillstånd i Sverige. Lag (2006:657).

Prop. 2005/06:134: Paragrafen är ny. Bestämmelsen innebär att rekryteringsbidrag under vissa förutsättningar får lämnas även till utländska medborgare med ställning som varaktigt bosatta i Sverige eller med ställning som varaktigt bosatta i annan EU-stat med uppehållstillstånd i Sverige. Genom hänvisningen till EG-rätten tydliggörs att kravet på likabehandling endast omfattar studiestöd som utgör sociala förmåner. Varje familjemedlem måste på egen hand uppfylla kraven i bestämmelsen för att jämställas med svensk ...

7 c §  Utöver vad som följer av 7-7 b §§ får rekryteringsbidrag lämnas till studerande som är utländsk medborgare, om den studerande

 1. är bosatt i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, samt
 2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.

[S2]Kravet på permanent uppehållstillstånd i första stycket 1 gäller inte för medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) som fått en varaktig anknytning till Sverige.

[S3]Rekryteringsbidrag får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i första stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2006:657).

Prop. 2005/06:134: Paragrafen är ny men en motsvarande bestämmelse återfanns tidigare i 7 § tredje stycket. Bestämmelsen anger under vilka villkor rekryteringsbidrag får lämnas till utländska medborgare som inte omfattas av 7–7 b §§.

I första stycket anges förutom de villkor som gällt tidigare att rekryteringsbidrag i normalfallet endast får lämnas till den som har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Syftet är att på så sätt lagfästa att den utländske medborgaren skall ha en varaktig anknytning ...

Övriga förutsättningar för bidrag

Studiernas omfattning m.m.

8 §  Rekryteringsbidrag får lämnas för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid. Studierna måste dock pågå under en sammanhängande tid av minst tre veckor.

[S2]Rekryteringsbidrag får lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.

9 §  Storleken av rekryteringsbidraget bestäms i förhållande till studiernas omfattning. För studerande som inte bedriver heltidsstudier lämnas rekryteringsbidrag med 20, 50 eller 75 procent av helt bidrag.

Tid som rekryteringsbidrag får lämnas för

10 §  Rekryteringsbidrag får lämnas under sammanlagt högst 50 veckor.

Rekryteringsbidragets storlek

11 §  Rekryteringsbidrag får lämnas med ett belopp som för varje vecka utgör

 1. 4,39 eller 5,38 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring vid studier på heltid,
 2. 3,29 eller 4,03 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid,
 3. 2,19 eller 2,69 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid, och
 4. 0,88 eller 1,08 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 20 procent men mindre än 50 procent av heltid.

Tilläggsbidrag

11 a §  Utöver det bidragsbelopp som följer av 11 § får rekryteringsbidrag lämnas i form av tilläggsbidrag till studerande som har vårdnad om barn. Sådant bidrag får lämnas till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. För varje barn kan högst ett tilläggsbidrag motsvarande bidragsbeloppet vid heltidsstudier lämnas.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om tilläggsbidragets belopp i förhållande till antal barn och studieomfattning.

[S3]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fördelningen av tilläggsbidraget om båda vårdnadshavarna studerar. Lag (2005:614).

Inkomstprövning

12 §  Rekryteringsbidrag enligt 11 § 1-3 får lämnas med fullt belopp bara om den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår inte är högre än ett visst belopp (fribeloppet).

Rekryteringsbidrag under sjukdom m.m.

13 §  Regeringen får föreskriva att rekryteringsbidrag får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om rekryteringsbidrag vid tillfällig vård av barn och vid närståendevård.

Samordning med andra förmåner

/Upphör att gälla U: 2007-01-01/

14 §  Rekryteringsbidrag får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas

 1. studiemedel enligt 3 kap.studiestödslagen (1999:1395),
 2. aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 3. rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller
 4. bidrag till studerande vid korttidsstudier som får fördelas av
  1. Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisation med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,
  2. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, eller
  3. Sametinget.

Rekryteringsbidrag får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna i första stycket. Lag (2006:657).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

14 §  Rekryteringsbidrag får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas

 1. studiemedel enligt 3 kap.studiestödslagen (1999:1395),
 2. aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 3. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller
 4. bidrag till studerande vid korttidsstudier som får fördelas av
  1. Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisation med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,
  2. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, eller
  3. Sametinget.

[S2]Rekryteringsbidrag får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna i första stycket. Lag (2006:658).

Prop. 2005/06:159: Paragrafen som innehåller bestämmelser om att rekryteringsbidrag inte får lämnas eller tas emot för den tid för vilken vissa andra ersättningar lämnas har ändrats så att detsamma skall gälla för tid då sjukersättning eller aktivitetsersättning lämnas enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Prop. 2005/06:134: I paragrafen införs en ny bestämmelse med innebörden att rekryteringsbidrag inte får lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier. Regeringen får dock i likhet med vad som gäller på studiestödsområdet med stöd av bestämmelsen meddela föreskrifter innebärande att samordning inte skall ske. Därutöver har paragrafen genomgått vissa förändringar av redaktionell ...

Kommunens prövning m.m.

15 §  En ansökan om rekryteringsbidrag skall ges in till den sökandes hemkommun inom den tid som kommunen bestämmer.

[S2]Kommunen skall pröva om sökanden uppfyller de förutsättningar som anges i 3 §. Kommunen skall därefter överlämna ansökningen tillsammans med sitt ställningstagande till Centrala studiestödsnämnden. Lag (2005:1187).

Prop. 2001/02:161: Av paragrafens första stycke framgår att rekryteringsbidraget beviljas efter ansökan. Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om bidraget, men ansökningen skall lämnas in till sökandens hemkommun. Detta får till följd att handläggningen av ärenden om statligt rekryteringsbidrag inleds hos en kommun. Denna ordning är nödvändig för att säkerställa en snabb handläggning, vilket är viktigt när det gäller rekryteringsbidraget. Med hänsyn till att rekryteringsbidraget skall vara ett verktyg i kommunernas ...

16 §  En kommun som handlägger ärenden om rekryteringsbidrag får ha direktåtkomst till personuppgifter som lagras elektroniskt i Centrala studiestödsnämndens verksamhet. Sådan direktåtkomst får endast omfatta personuppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ärenden om rekryteringsbidrag enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får inte omfattas av direktåtkomst. Direktåtkomst skall vara förbehållen de personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till uppgifterna.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om vilka personuppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.

Prop. 2001/02:161: Ett bärande moment i lagens handläggningsbestämmelser är att kommunerna skall kunna lämna så långtgående besked som möjligt till sökandena när det gäller utsikterna att få rekryteringsbidrag. Kommunerna måste därför ges möjlighet att genom direktåtkomst inhämta vissa personuppgifter hos CSN, så att kommunens bedömningar

beträffande möjligheterna att ...

Beslut om rekryteringsbidrag

17 §  Centrala studiestödsnämnden beslutar om rekryteringsbidrag enligt denna lag.

[S2]Rekryteringsbidrag får lämnas endast om

 1. kommunen vid sin prövning enligt 15 § har funnit att sökanden uppfyller förutsättningarna för rekryteringsbidrag i 3 §, och
 2. förutsättningarna för rekryteringsbidrag i övrigt är uppfyllda.

[S3]Om kommunen vid sin prövning har funnit att förutsättningarna enligt 3 § inte är uppfyllda, får bidrag inte lämnas. Lag (2005:1187).

Prop. 2001/02:161: I första stycket anges att det är CSN som beslutar i frågor om rekryteringsbidrag.

För att CSN skall kunna lämna bidrag gäller enligt andra stycket dels att kommunen har kommit fram till att förutsättningarna i 3 § är uppfyllda (punkten 1), dels att övriga förutsättningar för bidrag, vilka CSN prövar, är uppfyllda (punkten 2). Kommunens ställningstagande i sin del är alltså bindande för CSN. I detta sammanhang måste också nämnas att enligt 1 § får bidrag bara lämnas i mån av ...

Utbetalning av rekryteringsbidrag

18 §  Centrala studiestödsnämnden får betala ut rekryteringsbidrag endast om det är styrkt att den studerande bedriver de studier för vilka bidraget har lämnats.

[S2]Rätten till rekryteringsbidrag är förverkad, om den studerande inte inom en månad från utbildningens början har styrkt att han eller hon bedriver studier. Styrks detta senare får rekryteringsbidraget ändå betalas ut, om det finns särskilda skäl.

[S3]Rätten till rekryteringsbidrag är förverkad om den studerande avlider innan rekryteringsbidraget har betalats ut.

Uppgiftsskyldighet

19 §  En studerande som har beviljats rekryteringsbidrag skall till Centrala studiestödsnämnden anmäla sådan ändring av sina förhållanden som har betydelse för rätten till rekryteringsbidrag eller för rekryteringsbidragets storlek.

19 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en läroanstalts skyldighet att till Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om en läroanstalts skyldighet att till Överklagandenämnden för studiestöd lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2002:1105).

19 b §  Försäkringskassan skall enligt de bestämmelser som regeringen meddelar lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd de uppgifter som har betydelse för tillämpningen av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2004:857).

Återkrav

20 §  Om någon genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att rekryteringsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall Centrala studiestödsnämnden kräva tillbaka det som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått bidrag felaktigt eller med för högt belopp och insett eller bort inse detta. Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning helt eller delvis efterges.

Närmare föreskrifter

21 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter i anslutning till denna lag.

21 a § Har upphävts genom lag (2005:1187).

Överklagande

22 §  Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om rekryteringsbidrag får överklagas hos Överklagandenämnden för studiestöd. Har kommunen vid sin prövning enligt 15 § funnit att förutsättningarna för rekryteringsbidrag inte är uppfyllda, får Centrala studiestödsnämndens beslut att avslå en ansökan inte överklagas. Överklagandenämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får inte överklagas.

[S2]I fråga om överklagande av kommunens ställningstagande enligt 15 § gäller bestämmelserna i 10 kap.kommunallagen (1991:900). Lag (2005:1187).

Prop. 2001/02:161: I första stycket anges att CSNs beslut i ärenden om rekryteringsbidrag får, med ett undantag, överklagas hos Överklagandenämnden för studiestöd. Undantaget avser de avslagsbeslut som har sin grund i att kommunen vid sin prövning enligt 15 § funnit att förutsättningarna för att erhålla bidraget inte är uppfyllda. Som nämnts i kommentaren till 17 § är denna bedömning från kommunen bindande för CSN. Dessa avslagsbeslut från CSN får alltså inte överklagas. När CSN har avslagit ansökningen på någon ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Förarbeten
Rskr. 2001/02:312, Prop. 2001/02:161, Bet. 2001/02:UbU15
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1105) om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Förarbeten
Rskr. 2002/03:63, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:UbU2
Omfattning
nya 19 a, 19 b §§

Lag (2004:545) om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Förarbeten
Rskr. 2003/04:261, Prop. 2003/04:138, Bet. 2003/04:UbU15
Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 15, 17, 22 §§; ny 21 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:857) om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 19 b §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:614) om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 i fråga om 11 a § och i övrigt den 1 juli 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:309, Prop. 2004/05:111, Bet. 2004/05:UbU13
Omfattning
ändr. 5 §, ny 11 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1187) om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:105, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:UbU2
Omfattning
upph. 21 a §; ändr. 2, 3, 5, 15, 17, 22 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1188) om ändring i lagen (2005:614) om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Förarbeten
Rskr. 2005/06:105, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:UbU2
Omfattning
ändr. 5 § i 2005:614

Lag (2006:53) om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Förarbeten
Rskr. 2005/06:148, Prop. 2005/06:43, Bet. 2005/06:SoU10
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2006:657) om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:305, Prop. 2005/06:134, Bet. 2005/06:UbU21
Omfattning
ändr. 7, 14 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c §§
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:658) om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Förarbeten
Rskr. 2005/06:305, Prop. 2005/06:159, Bet. 2005/06:UbU21
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1448) om upphävande av lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag som före den 1 januari 2007 har lämnats av Centrala studiestödsnämnden till en studerande för en viss studietid. Rekryteringsbidrag får dock inte lämnas för studier efter den 31 december 2007.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:53, Bet. 2006/07:UbU2
Omfattning
upph.