Upphävd författning

Förordning (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
SFS 2001:362 i lydelse enligt SFS 2006:1453
Ikraft
2001-07-01
Upphäver
Förordning (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bidrag får lämnas enligt denna förordning till den som bedriver

 1. studier i mindre omfattning på grundskole- eller gymnasienivå,
 2. studier i mindre omfattning om funktionshinder, och
 3. studier i vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux).

[S2]Det finns bestämmelser om bidrag till den som bedriver studier i mindre omfattning i 4-18 §§, om bidrag till den som bedriver studier i särvux i 19-23 §§ samt vissa gemensamma bestämmelser i 24-30 §§.

2 §  Bidrag enligt 4-18 §§ handhas av Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Om bidraget avser sådana studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för studerande med funktionshinder eller avser studier om funktionshinder enligt 8 § 2, handhas det i stället av Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd. Om bidraget avser alfabetisering i samiska enligt 8 § 1 handhas det i stället av Sametinget.

[S2]Bidrag enligt 19-23 §§ handhas av Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd. Förordning (2006:395).

3 §  Med prisbasbelopp avses i denna förordning det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Bidrag för studier i mindre omfattning

4 §  Syftet med bidraget till studerande på grundskole- och gymnasienivå är att rekrytera personer med kort tidigare utbildning till studier i mindre omfattning och att stimulera till fortsatta studier.

[S2]Syftet med bidraget för studier om funktionshinder är att öka kunskapen om det egna funktionshindret och förbättra funktionshindrades möjligheter att ta del i samhällslivet som andra.

5 §  Bidrag får lämnas i form av korttidsbidrag och internatbidrag.

Utbildning

6 §  Korttidsbidrag får lämnas till en studerande som i Sverige deltar i

 1. kurs vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,
 2. kommunal vuxenutbildning enligt 11 kap.skollagen (1985:1100) eller utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande, eller
 3. kurs vid Samernas utbildningscentrum. Förordning (2001:1211).

7 §  Internatbidrag får lämnas till en studerande som i Sverige deltar i

 1. kurs vid en sådan folkhögskola som avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,
 2. utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande, eller
 3. kurs vid Samernas utbildningscentrum. Förordning (2001:1211).

8 §  Bidrag får lämnas

 1. för studier i svenska, engelska, matematik eller samhällsorienterande ämnen samt för alfabetisering i samiska på grundskole- eller gymnasienivå, och
 2. för studier om funktionshinder. Förordning (2006:395).

Ålder

9 §  Bidrag får lämnas längst till och med det kalenderår då den studerande fyller 64 år.

Urval

10 §  Bidrag lämnas inom ramen för anvisade medel.

[S2]Om anvisade medel inte räcker för bidrag till alla sökande, skall bidrag för studier på grundskole- eller gymnasienivå i första hand lämnas till den som saknar treårig utbildning från gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. I övrigt skall hänsyn tas till de sökandes behov av utbildning.

Tid som bidrag får lämnas för

11 §  Vid studier på heltid får korttidsbidrag lämnas om utbildningen är högst 14 dagar.

[S2]Till en och samma studerande får korttidsbidrag lämnas för högst 30 dagar eller 240 timmar per år.

12 §  Internatbidrag får lämnas för en utbildning som är högst 14 dagar.

[S2]Internatbidrag får lämnas för kostnader för resa, kost eller logi.

[S3]Till en och samma studerande får internatbidrag lämnas för högst 14 dygn per år. Därutöver får ersättning lämnas med högst 2 dygn per år för resa till och från den plats där utbildningen äger rum.

Bidragets storlek

13 §  Korttidsbidrag får lämnas

 1. per dag med ett belopp som utgör 1,63 procent av prisbasbeloppet, eller
 2. per timme med ett belopp som utgör en åttondel av beloppet under 1.

[S2]Internatbidrag får lämnas per dygn med ett belopp som utgör den faktiska kostnaden eller högst 1 procent av prisbasbeloppet.

Ansökan

14 §  Bidrag beviljas efter ansökan.

Underrättelse om beslut

15 §  Den som har sökt bidrag skall underrättas om beslutet i ärendet. I ett beslut om att bevilja bidrag skall information lämnas om innehållet i 17 och 27 §§.

Utbetalning

16 §  Den organisation eller myndighet som har beslutat om bidrag, skall betala ut bidraget i efterskott efter rekvisition av den studerande. Rekvisitionen skall vara undertecknad av den studerande. Uppgifterna i rekvisitionen skall lämnas på heder och samvete. Om den studerande är omyndig eller om förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för henne eller honom, skall förmyndaren, eller, om det ingår i uppdraget, förvaltaren ha tecknat sitt samtycke på ansökan.

[S2]Bidrag får betalas ut bara om den studerande har styrkt att han eller hon har bedrivit de studier som bidraget avser. Den studerande skall i rekvisitionen lämna de uppgifter som LO, TCO, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd eller Sametinget kräver för att kunna bedöma om bidraget får betalas ut.

[S3]Det finns särskilda bestämmelser om bidrag under sjukdom i 26 §. Förordning (2006:395).

17 §  För samma studietid får bidrag bara lämnas av eller tas emot från en av de organisationer eller den myndighet som handhar bidraget.

Närmare föreskrifter

18 §  Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om bidrag till studerande med funktionshinder. Förordning (2005:1080).

Bidrag till studerande inom särvux

Utbildning

19 §  Bidrag får lämnas till en studerande som deltar i särvux.

Bidragets storlek

20 §  Bidrag får lämnas

 1. per dag med ett belopp som utgör 1,63 procent av prisbasbeloppet, eller
 2. per timme med ett belopp som utgör en åttondel av beloppet under 1.

Ansökan

21 §  Bidrag till studerande i särvux beviljas efter ansökan.

Utbetalning

22 §  Bidrag till studerande i särvux betalas ut i efterskott.

Närmare föreskrifter

23 §  Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om bidrag till studerande inom särvux. Förordning (2005:1080).

Gemensamma bestämmelser

24 §  Bidrag får lämnas bara till studerande som är bosatta i Sverige.

Samordning med andra förmåner

25 §  Bidrag får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas studiemedel eller aktivitetsstöd.

[S2]Om en studerande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning i form av garantiersättning, får bara internatbidrag lämnas eller tas emot enligt denna förordning. Förordning (2006:1453).

Bidrag under sjukdom

26 §  Bidrag får lämnas även för tid då den studerande på grund av sjukdom inte har deltagit i studierna. Uppgifterna om att sjukdomen hindrat den studerande från att delta i studierna måste i sådant fall styrkas genom intyg.

Återkrav

27 §  Om någon genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall det som har betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt har fått bidrag felaktigt eller med för högt belopp och insett eller bort inse detta. Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning helt eller delvis efterges.

28 §  En fordran som har uppkommit på grund av att bidrag har krävts tillbaka, skall bevakas fram till utgången av det år då den återbetalningsskyldige fyller sextiosju år. Därefter skall fordringen skrivas av. Avskrivning skall ske också om den återbetalningsskyldige avlider.

Beslut

29 §  För varje beslut som fattas av LO eller TCO skall det finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll och vem som har fattat beslutet. Det skall också framgå vilka som i övrigt har varit med om den slutliga handläggningen av ärendet. Om ett beslut går den sökande emot, skall den sökande underrättas om hur han eller hon kan överklaga beslutet.

[S2]Bestämmelserna om motivering, rättelse och omprövning av beslut i 20 och 26-28 §§förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas även av LO och TCO.

Överklagande

30 §  Beslut om bidrag får överklagas till Överklagandenämnden för studiestöd. Vid ett överklagande skall bestämmelserna i 23- 25 och 30 §§förvaltningslagen (1986:223) tillämpas även av LO och TCO.

[S2]Beslut av Överklagandenämnden för studiestöd får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas på bidrag för utbildning som påbörjas tidigast vid denna tidpunkt. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:395) om timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:228, Prop. 2000/01:107, Bet. 2000/01:UbU18
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:737) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2001 och tillämpas på utbildning som påbörjats den 1 juli 2001 eller senare.
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2001-11-01

Förordning (2001:1211) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:898) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:605) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2003-11-15

Förordning (2005:1080) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 16, 18, 23 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:395) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 8, 16 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1453) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1344) om upphävande av förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för bidrag som före den 1 januari 2008 har lämnats till en studerande för en viss utbildning. Bidrag enligt förordningen får dock inte lämnas för studier efter den 30 juni 2008.
Omfattning
upph.