Upphävd författning

Förordning (2007:1397) med instruktion för Vetenskapsrådet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-18
Ändring införd
SFS 2007:1397
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. Vetenskapsrådet ska

 1. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse,
 2. stödja forskarinitierad forskning,
 3. initiera och stödja mång- och tvärvetenskapliga forskningssatsningar,
 4. samverka nationellt och internationellt med andra myndigheter och organisationer som bedriver och finansierar forskning,
 5. i samverkan med universitet och högskolor medverka till att skapa goda forskningsmiljöer och därvid främja en prioritering av forskningsinriktningarna,
 6. långsiktigt planera tillgången till infrastruktur för forskning,
 7. främja det svenska deltagandet i Europeiska unionens ramprogram för forskning och teknisk utveckling,
 8. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,
 9. nationellt ansvara för övergripande information om forskning och forskningsresultat,
 10. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor,
 11. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde,
 12. främja forskares rörlighet, och
 13. svara för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.

2 §  Vetenskapsrådet ska särskilt

 1. fördela medel till forskning,
 2. fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning, nationella forskningsanläggningar, internationella åtaganden och högpresterande datorsystem,
 3. utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess vetenskapliga kvalitet och betydelse,
 4. följa utvecklingen av svensk och internationell forskning,
 5. ansvara för kommunikationssystemet Swedish University Computer Network (SUNET) och beakta de intressen som forskningen och andra berörda har,
 6. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd i forskningspolitiska frågor, och
 7. bedriva långsiktig planering av polarforskning.

Ledning

3 §  Vetenskapsrådet leds av en styrelse.

4 §  Styrelsen ska bestå av högst tretton ledamöter.

5 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet, däribland minst en ledamot som har utsetts av regeringen.

[S2]Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Organisation

6 §  Av 5 § förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden framgår att Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och svara för att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs.

Särskilda beslutsorgan

Allmänna bestämmelser

7 §  Inom Vetenskapsrådet finns det följande särskilda beslutsorgan:

 • Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som ansvarar för humaniora inklusive det konstnärliga området och konstnärligt utvecklingsarbete, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rättsvetenskap,
 • Ämnesrådet för medicin, som ansvarar för medicin inklusive vårdvetenskap, odontologi och farmaci,
 • Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som ansvarar för naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,
 • Utbildningsvetenskapliga kommittén, som har till ansvar att främja och stödja utbildningsvetenskaplig forskning av högsta kvalitet, och
 • de ytterligare särskilda beslutsorgan som styrelsen för Vetenskapsrådet beslutar.

8 §  Ämnesråden, Utbildningsvetenskapliga kommittén och andra särskilda beslutsorgan ansvarar för sina beslut och sin verksamhet inför Vetenskapsrådets styrelse.

Ämnesråden

9 §  Varje ämnesråd ska inom sitt verksamhetsområde fördela medel till forskning med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och strategiska frågor.

10 §  Varje ämnesråd ska på begäran av Vetenskapsrådet upprätta underlag till myndighetens beslut i principiella och strategiska frågor och får på eget initiativ väcka sådana frågor hos myndigheten.

11 §  Varje ämnesråd ska bestå av en ordförande och tio andra ledamöter.

12 §  För varje ämnesråd ska det finnas en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens som ska ha vetenskapligt ansvar för ämnesrådets verksamhet. Huvudsekreteraren är föredragande i ämnesrådet.

13 §  Ett ämnesråd är beslutfört när ordförande och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Personliga ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med ämnesrådet, även om de inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får i sådana fall delta i överläggningarna men inte i besluten.

14 §  Om ett ärende är så brådskande att ämnesrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet, däribland minst en ledamot som har utsetts av regeringen.

Utbildningsvetenskapliga kommittén

15 §  Utbildningsvetenskapliga kommittén ska inom sitt verksamhetsområde, med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och strategiska frågor, fördela medel till forskning och utbildning på forskarnivå som bedrivs i anslutning till lärarutbildning och som svarar mot behoven inom lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten.

16 §  Utbildningsvetenskapliga kommittén ska på begäran av Vetenskapsrådet upprätta underlag till myndighetens beslut i principiella och strategiska frågor och får på eget initiativ väcka sådana frågor till myndigheten.

17 §  Utbildningsvetenskapliga kommittén ska bestå av en ordförande och det antal andra ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet ska utse ordföranden och de andra ledamöterna. Flertalet av ledamöterna ska vara forskare.

Anställningar och uppdrag

18 §  Generaldirektören är myndighetschef.

19 §  Regeringen utser fyra av styrelsens ledamöter, däribland ordföranden. Åtta ledamöter utses genom val enligt förordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.

[S2]Ordföranden och övriga ledamöter, utom generaldirektören, utses för tre år. Ingen får utses till ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

[S3]Om det uppstår en vakans för en ledamot som utses genom ett elektorsval, utser regeringen en ny ledamot för återstående delen av mandatperioden efter förslag av styrelsen.

20 §  Sju av ämnesrådens ledamöter ska utses genom val enligt förordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd och fyra ledamöter, däribland ordföranden, ska utses av regeringen. Ämnesrådet utser en vice ordförande inom sig.

[S2]För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en personlig ersättare. Personliga ersättare ska utses på samma sätt som de ordinarie ledamöter de ersätter.

21 §  Ordföranden och övriga ledamöter samt personliga ersättare utses för tre år. En person får inte utses till ledamot eller ersättare för mer än två mandatperioder i följd.

[S2]Om det uppstår en vakans för en ledamot eller personlig ersättare som utses genom ett elektorsval, utses en ny ledamot eller ersättare för återstående delen av mandatperioden av regeringen efter förslag av Vetenskapsrådet.

22 §  Huvudsekreterarna vid ämnesråden anställs av Vetenskapsrådet efter samråd med respektive ämnesråd. Huvudsekreteraren anställs för en bestämd tid och den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl.

[S2]Övrig personal anställs av Vetenskapsrådet.

[S3]Anställningar som professor, forskare och forskarassistent beslutas enligt förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd.

Medelsfördelning

23 §  Beslut om att bevilja medel får avse högst sex år.

[S2]Vetenskapsrådet eller ett särskilt beslutsorgan ska vid beslut om att bevilja medel ange vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs upp.

[S3]Vetenskaprådet eller ett särskilt beslutsorgan som har beviljat medel, får besluta att medlen inte längre ska betalas, om den verksamhet som medlen avser inte längre uppfyller de krav som ställts upp. En upplysning om detta ska tas in i beslutet att bevilja medel.

24 §  Vetenskapsrådet får, efter samråd med de myndigheter som förvaltar medel som Vetenskapsrådet eller ett särskilt beslutsorgan har anvisat, meddela föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
 2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
 3. skyldigheten för mottagaren att till Vetenskapsrådet lämna en redogörelse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Personalansvarsnämnd

25 §  Vid Vetenskapsrådet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

26 §  Vetenskapsrådet ska tillämpa förordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

27 §  Beslut i ärenden om fördelning av medel får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1397) med instruktion för Vetenskapsrådet

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2009:975

Omfattning
upph.