Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1068 i lydelse enligt SFS 2023:44
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2003:617) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

Uppgifter

1 §  I 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att Överklagandenämnden för etikprövning

  • prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 36 § samma lag,
  • prövar ärenden som Etikprövningsmyndigheten har lämnat över enligt 29 § samma lag,
  • utövar tillsyn enligt 34 och 35 §§ samma lag,
  • prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 7 § lagen (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordningar om medicintekniska produkter, och
  • prövar vissa frågor enligt biobankslagen (2023:38). Förordning (2023:44).

Ledning

2 §  Överklagandenämnden för etikprövning leds av en nämnd. Förordning (2018:1882).

3 §  I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om nämndens sammansättning och när nämnden är beslutför.

[S2]Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden.

[S3]Vetenskapsrådet ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens.

Organisation

4 §  Ordföranden utser en eller flera av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare i nämnden för en bestämd tid.

[S2]En vetenskaplig sekreterare ska förbereda ärenden inför nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens. Förordning (2019:1154).

5 §  Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för etikprövning. Förordning (2018:1882).

Ärendenas handläggning

6 §  Ärendena avgörs efter föredragning. En vetenskaplig sekreterare är föredragande i nämnden. Även personal vid Vetenskapsrådet som utför uppgifter som anges i 5 § får vara föredragande i nämnden. Förordning (2019:1154).

7 §  När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  I 33 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att ordföranden får lämna över vissa uppgifter till en föredragande i nämnden. Ett sådant överlämnande ska ske i särskilt beslut.

Årlig redogörelse

9 §  Överklagandenämnden för etikprövning ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Förordning (2022:51).

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning. Förordning (2022:51).

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning:

[S2]5 § om delegering,

[S3]14 § om nämndens sammansättning,

[S4]15 och 16 §§ om beslutsförhet, och

[S5]27 § om rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2022:51).

12 § Har upphävts genom förordning (2019:1154).

13 §  Har betecknats 9 § genom förordning (2019:1154).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1069 ) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
nuvarande 9 § betecknas 13 §; rubr. närmast före nuvarande 9 § sätts närmast före 13 §; nya 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2013:507) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
ändr. 9, 11 §§
Ikraftträder
2013-07-17

Förordning (2016:1259) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
ändr. 10, 11 §§
Ikraftträder
2017-01-25

Förordning (2018:1882) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 9, 11, 13 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:1154) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

Omfattning
upph. 9, 10, 11, 12 §§, rubriken närmast före 9 §; nuvarande 13 § betecknas 9 §, ändr. 4, 6 §§, rubr. närmast före 13 § sätts närmast före 9 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2021:1226) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:51) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2022 i fråga om 1 § och i övrigt den 1 mars 2022.
Omfattning
nuvarande 9 § betecknas 11 §; ändr. 1 §; rubr. närmast före 9 § sätts närmast före 11 §; nya 9, 10 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§
Ikraftträder
2022-03-01

Förordning (2023:44) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2023-07-01