Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
2007-12-18
Ändring införd
SFS 2007:1413 i lydelse enligt SFS 2009:1411
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En kommun har rätt att varje år under tiden 2008-2010 av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med ett belopp som bestäms enligt denna lag.

2 §  Ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda fastighetsavgiften för 2008 ska fastställas av regeringen. Regeringen ska även fastställa ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda tillkommande fastighetsavgiften för 2010. Skatteverket beslutar om fördelningen till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november 2007.

[S2]Utbetalning ska göras av Skatteverket på det sätt som närmare föreskrivs i 4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Lag (2009:1411).

Prop. 2009/10:33: Ändringen har behandlats i avsnitt 9.1 och är föranledd av utvidgningen av tillämpningsområdet för den kommunala fastighetsavgiften.

Ändringen innebär följande. På samma sätt som vid införandet av den kommunala fastighetsavgiften ska regeringen fastställa ett totalt schablonbelopp som ska fördelas av Skatteverket mellan kommunerna utifrån befolkningsförhållandena den 1 november 2007. Schablonbeloppet ...

3 §  Skatteverkets beslut enligt 2 § får överklagas hos regeringen.

Ändringar

Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010

Förarbeten
Rskr. 2007/08:90, Prop. 2007/08:27, Bet. 2007/08:SkU10
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:1411) om ändring i lagen (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010

Förarbeten
Rskr. 2009/10:108, Prop. 2009/10:33, Bet. 2009/10:SkU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01