Upphävd författning

Förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-12
Ändring införd
SFS 2007:152 i lydelse enligt SFS 2009:735
Ikraft
2007-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Kriminalvården får anordna utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi) för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt denna förordning.

Ledningen av utbildningen m.m.

2 §  För ledningen av verksamheten enligt denna förordning skall det finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i verksamheten. Rektorn skall särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

[S2]Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

3 §  Kriminalvården skall för undervisningen använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till deltagarna.

Utbildningen

4 §  För utbildning enligt denna förordning som motsvarar komvux och särvux gäller förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna i samma omfattning som för komvux respektive särvux.

[S2]Utbildning enligt denna förordning som motsvarar sfi skall vila på de grundläggande värden som anges i förordningen om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Om sådan utbildning kombineras med någon utbildning för vilken den förordningen gäller, skall den förordningen gälla för hela utbildningen.

5 §  Inom utbildning enligt denna förordning som motsvarar komvux ska det finnas nationella kurser. Inom utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning ska det även finnas sådant projektarbete som avses i 2 kap. 2 § andra stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. Föreskrifterna i 1 kap.68 §§ och 2 kap.1319 §§ förordningen om kommunal vuxenutbildning gäller för utbildning som motsvarar komvux, med undantag av 2 kap. 13 § tredje stycket.

[S2]Föreskrifterna i 2 kap.89 a §§ förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda gäller för utbildning som motsvarar särvux. Förordning (2009:735).

6 §  För utbildning enligt denna förordning gäller de kursplaner som är meddelade av Statens skolverk eller av regeringen för motsvarande utbildning inom det offentliga skolväsendet.

[S2]För utbildning som motsvarar sfi gäller 11 § förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare.

Behörighet till utbildning som motsvarar komvux

7 §  En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar grundläggande vuxenutbildning från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan.

8 §  En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon

 1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
 2. har förutsättningar att följa utbildningen, och
 3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som kan vara föreskrivna för motsvarande utbildning inom det offentliga skolväsendet med stöd av 3 kap. 7 § första stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

[S2]Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men som har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

[S3]I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap.3 och 4 §§ förordningen om kommunal vuxenutbildning gälla för utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning. Förordning (2009:136).

Behörighet till utbildning som motsvarar särvux

9 §  En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning som motsvarar grundläggande särvux från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon

 1. saknar sådana kunskaper som utbildningen i den obligatoriska särskolan syftar till att ge, och
 2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

10 §  En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning som motsvarar gymnasial särvux från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon

 1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och
 2. har förutsättningar att följa utbildningen med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet.

[S2]Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men som har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan.

[S3]I övrigt skall föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 4 § förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda gälla för utbildning som motsvarar gymnasial särvux.

Behörighet till utbildning som motsvarar sfi

11 §  En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar sfi från och med det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

[S2]Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att grundläggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig, är dock inte behörig att delta i utbildningen.

Betyg m.m.

12 §  Föreskrifterna om betyg m.m. i 4 kap. förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning gäller för utbildning som motsvarar komvux, med undantag av bestämmelserna om lokala och individuella kurser samt delkurser. Det som sägs i 4 kap. 16 § i den förordningen om en kommun eller ett landsting gäller Kriminalvården.

[S2]Föreskrifterna om betyg m.m. i 4 kap. förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda gäller för utbildning som motsvarar särvux, med undantag av bestämmelserna om lokala kurser och delkurser.

[S3]Föreskrifterna om betyg m.m. i 14-18 §§ förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare gäller för utbildning som motsvarar sfi.

13 §  Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar grundläggande vuxenutbildning får tas in i ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning.

[S2]Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning får tas in i ett slutbetyg från gymnasial utbildning inom det offentliga skolväsendet. Förordning (2009:136).

Tillsyn

14 §  Statens skolinspektion ska ha tillsyn över verksamhet som bedrivs med stöd av denna förordning. Förordning (2008:631).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt

Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2008:631) om ändring i förordningen (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2009:136) om ändring i förordningen (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.
 2. Utbildning som motsvarar påbyggnadsutbildning som en studerande har påbörjat före den 1 september 2009 ska anordnas till dess att den studerande har avslutat den. Äldre bestämmelser ska tillämpas på sådan utbildning.
Omfattning
ändr. 8, 13 §§
Ikraftträder
2009-09-01

Förordning (2009:735) om ändring i förordningen (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.
 2. Utbildning som motsvarar påbyggnadsutbildning som en studerande har påbörjat före ikraftträdandet anordnas till dess att den studerande har avslutat den. Äldre bestämmelser ska tillämpas på sådan utbildning.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-09-01

Ändring, SFS 2011:1108

Omfattning
upph.